Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PARADYGMAT

   

  PARADYGMAT (nłc. <paradigma> (1) = przykład, wzór, z gr. parddeigma = wzór, model) ang. paradigm; fr. paradigme; nm. Paradigma

  Termin zapożyczony z językoznawstwa, wprowadzony do filozofii nauki przez Th. S. Kuhna (1962).

  W językoznawstwie: paradygmat gra­matyczny — zespół form deklinacyjnych lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALINGENEZA

   

  PALINGENEZA (gr. = od­rodzenie, rozpoczęcie nowego życia po śmierci, od palin = znowu + genesis = po­wstanie) ang. palingenesis; fr. palingenesie, palingenese; nm. Palingenesie

  1. Powtórne powstanie (które może się powtarzać w nieskończoność):

  świata, np. w teorii -^ wiecznych po­wrotów (stoicy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANSOMATYZM

   

  PANSOMATYZM <gr. pan = wszystko + sóma = ciało)

  metaf. Odmiana —> materializmu (Ic) re­prezentowana przez T. Kotarbińskiego, we­dług którego wszystko, co istnieje, ma ce­chy fizyczne. —> Reizm (1).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘĆ

   

  PAMIĘĆ gr. mneme; łc. memoria; ang. memory; fr. memoire; nm. Geddchtnis, Erinnerung

  1. psych, t. pozn. Zdolność do odtwarza­nia sobie lub do rozpoznawania tego, co minione, a co było niegdyś przedmiotemspostrzegania lub działania, treścią prze­żywania, jako przeszłość utrwalona i prze­chowywana...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „OSIOŁ BURIDANA"

   

  „OSIOŁ BURIDANA" nłc. asinus Buridani; ang. Buridan'sass {the concept ofa "liberty of indijference"); fr. dne de Buridan {ar­gument pour la «liberte d'indijference»)

  Przykład-argument za wolnością woli, w żadnej mierze nie zdeterminowanej swoim przedmiotem {liberum arbitrium indijferentiae — określenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANSPERMIA

   

  PANSPERMIA (gr. <panspermia> = mie­szanka z wszelkiego gaturiku nasion, od pan = wszystko + sperma = nasienie, zaro­dek) ang. panspermy, panspermism; fr. panspermie; nm. Panspermie

  Mieszanina pierwiastków według te­orii kosmogonicznej Anaksagorasa.

  filoz. przyr. Pogląd na —> abiogenezę (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANENTEIZM (semipanteizm)

   

  PANENTEIZM (semipanteizm) (gr. pan en theó = „wszystko w Bogu") ang. pan{-) entheism; fr. panentheisme; nm. Panentheismus

  Termin wprowadzony w XIX w. (K. Ch. F. Krause, 1828) i spopularyzowany w zwią­zku z badaniami nad myślą indyjską. W odniesieniu do filozofii europejskiej za­częto nim określać...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSOBA

   

  OSOBA gr. prósopon; łc. persona; ang. per­son; fr. personne; rim. Person

  1. metaf. Samoistniejąca ^ substancja (la) (natura) rozumna, konkretna i zarazem doskonała, tj. taka, której w porządku ro­zumnej bytowości nic nie brakuje. Klasy­czna definicja osoby pochodzi od Boecjusza: „niepodzielona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /3 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANKALIZM

   

  PANKALIZM (gr. ipan = wszystko + kalós = piękny) ang. pancalism; fr. pancalisme; nm. Pankalismus

  Termin wprowadzony przez J. M. Baldwina (1915) na określenie doktryny, we­dług której —> piękno (1) jest nadrzędną normą tego, co może być ukształtowane estetycznie, a czego zespół stanowi rzeczywistość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSOBOWOŚĆ

   

  OSOBOWOŚĆ ang. personality; fr. personnalite; nm. Personlichkeit, Personalitat

  metaf. Bycie —> osobą (1), sposób kon­kretnego istnienia konstytuujący samoist­ną naturę rozumną jako osobę.

  psych. Względnie trwała struktura ściśle z sobą współdziałających, aktualnych i potencjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 407

  praca w formacie txt

Do góry