Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PIERWSZY MOTOR

   

  PIERWSZY MOTOR gr. to proton kinoun (Arystoteles); nłc. primum movens; ang. prime mover, first mover; fr. premier moteur; rm\. erst Beweger

  filoz. przyr., metaf. syn.-^ Poruszyciel (a) nie­ruchomy. —> Motor (a).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETITIO PRINCIPII

   

  PETITIO PRINCIPII (łc. żądanie początku, punktu wyjścia) gr. to eks arches, to en ar che aitew lub aiteisthai (Arystoteles, Analityki pierwsze, 40 b 30--33); ang. begging the question; fr. petition de principe; nm. Petitio principii

  metod. Błąd polegający na niespełnieniu pewnych warunków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PIĘĆ DRÓG"

   

  „PIĘĆ DRÓG" (tłum. nłc. <quinque viae>) ang. the five ways

  Obiegowa nazwa dowodów (argumen­tów) Tomasza z Akwinu na istnienie Boga, opartych na filozoficznej analizie rzeczy­wistości zewnętrznej. Są one następujące:

  1. ze zmian, czyli z ruchu {ex motu);

  z istnienia nowych rzeczy jako skut­ków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETREFAKT

   

  PETREFAKT (nłc. petrefactum = skamie­niałość)

  Neologizm K. Tardowskiego, utworzony przez analogię do terminu —> „artefakt", jako określenie rzeczy materialnej, w któ­rej zostały utrwalone przemijające formy wytwórczej działalności człowieka (np. płyta gramofonowa, fotografia, taśma...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSONALIZM

   

  PERSONALIZM (nłc. personalis = osobi­sty, dotyczący osoby) ang. personalism; fr. personnalisme; nm. Personalismus

  Termin zaproponowany przez F. E. D. Schleiermachera (1799) na określenie prze­ciwstawnej panteizmowi wiary w osobo­wego Boga i w tym znaczeniu podjęty przez L. A. Feuerbacha, później użyty...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /3 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIĘKNO

   

   

  PIĘKNO gr. kdllos, to kalón; łc. pulchritudo; nłc. pulchrum (2); ang. beauty, the beautiful; fr. le beau, beaute; nm. das Schóne, Schónheit

  1. estet. a) W sensie szerszym: syn.—> war­tość (3) estetyczna.

  W sensie węższym: jedna z wartości estetycznych (obok ładności, wdzięku, śliczności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /3 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEWNIK

  PEWNIK ang. self evident truth (1), axiom (2); fr. verite evidente (1), axiome (2); nm. Axiom

  1. metod. Twierdzenie samo przez się oczywiste.

   

  2.metod, syn.^ Aksjomat (2) w naukach dedukcyjnych, przyjmowany nawet wów­czas, gdy nie jest oczywisty, jak np. jeden z aksjomatów teorii mnogości, zwany pew­nikiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSPEKTYWIZM

   

  PERSPEKTYWIZM (nm. z nłc. perspectiva = oglądanie z oddalenia) ang. perspectimsm, perspectivalism; fr. perspectivisme

  1. Termin użyty przez F. W. Nietzsche­go (Die fróhliche Wissenschaft, 1882) na określerue podniesionego przezeń faktu, że wszelkie poznanie — zarówno ludzkie, jak i zwierzęce — jest ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEWNOŚĆ

   

  PEWNOŚĆ nłc. certitudo; ang. certitude, certainty (2), assurance; £r. certitude, assurance, surete; nm. Gewifiheit

  1. psych., t. pozn. W przeciwstawieniu do —> wątpienia (1) > przekonanie o pra­wdziwości jakiegoś twierdzenia czy prze­czenia (poznanie teoretyczne) albo o słu­szności działania (poznanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSWAZJA

   

  PERSWAZJA (łc. = przekony­wanie, namowa; przekonanie, mniema­nie) ang. persuasion; fr. persuasion; nm. Uberzeugen metod., psych, syn.^ Przekonywanie.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /167

  praca w formacie txt

Do góry