Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  POLIGENIZM

   

  POLIGENIZM (gr. polys = liczny + genos = ród) ang. polygenism, polygenic theory; fr. polygenełisme, polygenisme; nm. Polygenismus

  Pogląd antropogenetyczny, według którego ludzkość nie pochodzi od jednej pary rodziców, gdyż z punktu widzenia teorii ewolucji bardziej prawdopodobne jest równoczesne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIMORFIZM

   

  POLIMORFIZM (gr. polys = liczny + morphe = kształt) ang. polymorphisme; fr. polymorphisme; nm. Polymorphie

  Wielopostaciowość czegoś, np. bytu, ży­cia, osobowości.

  1. Polimorfizm antropologiczny — po­gląd, że człowiek jest istotą niejednorod­ną, wielopostaciową, której różne aspekty objawiają się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODPORZĄDKOWANIE

   

  PODPORZĄDKOWANIE nłc. subordinatio (1,2), subalternatio (3); ang. subordination (1, 2), subalternation (3); fr. subordination (1, 2), subalternation (3); nm. Subordination (1, 2), Unterordnung (1, 2, 3), Subalternation (3)

  1. metaf. Relacja co najmniej dwuczło­nowa, łącząca byty, z których drugi jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODPRZECIWIEŃSTWO

   

  PODPRZECIWIEŃSTWO gr. hypenantion (Aleksander z Afrodyzji); nłc. subcontrarietas; ang. subcontrary; fr. subcontmriete; nm. subcontrare Gegensatz

  W logice tradycyjnej: jeden ze stosun­ków między zdaniami kategorycznymi o tym samym podmiocie i orzeczniku, określanych przez tzw. prawa —> opozy­cji (2) (—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PNEUMATOLOGIA (pneumatyka)

   

  PNEUMATOLOGIA (pneumatyka) pneumatikós = mający naturę powietrza, duchowy + logos = słowo, nauka) nłc. pneumatologia; ang. pneumatology; fr. pneumatologie; nm. Pneumatologie

  Nauka o duszy ludzkiej, w szczególno­ści o duszy wegetatywnej i zmysłowej. Ter­min ten używany był przed pojawieniem się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWIANIE

   

  PODSTAWIANIE ang. substitution; fr. substitution; nm. Substitution, Einsetzung, Ersetzung

  log. Umieszczenie w jakiejś -> formule (nazwowej lub zdaniowej) zamiast -> zmien­nej — wyrażenia należącego do tej samej co owa zmienna —> kategorii semantycz­nej. Reguła podstawiania {rule of substitu­tion) należy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PNEUMATYCY

   

  PNEUMATYCY (gr. = ma­jący naturę powietrza, natchnieni, udu­chowieni) ang. pneumatics; fr. les pneumatiques; rmi. Pneumatiken

  W terminologii gnostycznej i wczesnego chrześcijaństwa, przejętej przez okultyzm: jeden z trzech stopni uduchowienia czło­wieka (obok —> psychików i —> somatyków /hylików/)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODŚWIADOMOŚĆ

   

  PODŚWIADOMOŚĆ ang. the subconscious, subconsciousness; fr. le subconscient, subconscience; nm. Unterbewufite, Unterbe-wufitsein

  1. Termin wprowadzony do psychoana­lizy przez M. Dessoira na określenie war­stwy psychiki umiejscawianej pomiędzy świadomością spontaniczną a —> nieświa­domością (1). W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCZYTALNOŚĆ

   

  POCZYTALNOŚĆ ang. accountableness; fr. discernement; nm. Zurechnungsfdhigkeit

  et., psych. Właściwość podmiotu działa­nia polegająca na tym, że dany akt moral­ny można do niego odnieść jako do świa­domego sprawcy, na tej podstawie, iż jest on zdolny zdawać sobie sprawę ze znacze­nia swego czynu i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODZIAŁ (LOGICZNY)

   

  PODZIAŁ (LOGICZNY) gr. diairesis; łc. divisio; ang. division; fr. division; nm. Einteilung

  metod. Przeprowadzana w myśli opera­cja na jakimś zbiorze, zazwyczaj tożsa­mym z -^ zakresem jakiejś nazwy, polega­jąca na wyróżnieniu w nim co najmniej dwóch podzbiorów, zwanych członami podziału; także: wynik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 541

  praca w formacie txt

Do góry