Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  POMIAR

   

  POMIAR ang. measurement, measure; fr. mesure; nm. Messung, Yermessung

  metod. Czynność polegająca na usta­leniu liczby przyporządkowanej danemu przedmiotowi według pewnej skali danej wielkości.

  metod. Ogół konstrukcji pojęciowych stanowiących podstawę pomiaru w po­wyższym znaczeniu (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPĘD

   

  POPĘD gr. horme, hórmema; łc. impulsus, instindus naturalis; ang. instinct; fr. impulsion, pulsion, instinct; nm. Trieb

  Termin używany zamiennie lub bli­skoznacznie z terminem -> „motyw" (I-I, 1-2), a nieraz także z terminem —> „in­stynkt" (1, 3,4).

  psych. Stan pobudzenia organizmu będący niezbędnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIREALIZM

   

  POLIREALIZM (gr. polys = liczny + nłc. realis = rzeczowy, odnoszący się do rze­czy) fr. polyrealisme

  Szczególna odmiana —> pluralizmu, we­dług której istnieje wiele porządków rze­czywistości niewspółmiernych ze sobą i nie dających się sprowadzić do wspólnego mianownika, takich jak rzeczywistość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKÓJ

   

  POKÓJ gr. eirene; łc. pax; ang. peace; fr. pace nm. Friede

  Stan zgody między ludźmi w życiu spo­łecznym — między członkami rodzin, członkami różnych grup, między strona­mi czy obozami, między narodami. Ażeby zgoda mogła być rzeczywista i prawdzi­wa, powinna polegać nie tyle na umowach i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLISYLOGIZM

   

  POLISYLOGIZM (gr. polys = liczny -i-syllogismós = wniosek) nłc. polysyllogismus; ang. polysyllogism; fr. polysyllogisme; nm. Polysyllogismus

  log. Rozumowanie obejmujące wiele powiązanych ze sobą —> sylogizmów, tak iż wniosek pierwszego (prosylogizmu) jest jedną z przesłanek drugiego (episylogizmu)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLE PSYCHOLOGICZNE

   

  POLE PSYCHOLOGICZNE ang. psychological field; fr. champ psychologique; nm. psych{olog)isches Feld

  psych. Obszar wyznaczony przez ogół określonych zjawisk, faktów itp., zarówno przyrodniczych, jak i społecznych, będący czymś w rodzaju boiska dla zmiennego i ruchomego układu sił, w które uwikłany jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITEIZM

   

  POLITEIZM (gr. polys = liczny + theós = Bóg) nłc. polytheismus; ang. polytheism; £r. polytheisme; nm. Polytheismus

  Ogólna nazwa doktryn lub religii przyj­mujących istnienie wielu bogów. vs—> Mo­noteizm.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLE ŚWIADOMOŚCI

   

  POLE ŚWIADOMOŚCI ang. field/area of consciousness; fr. champ de conscience; nm. Bewuf Stseinsumfang

  W psychologii introspekcyjnej: ogół zjawisk psychicznych, które są aktualnie obecne w —> świadomości (2).

  W psychologii postaci: ogół przedsta­wień, które mieszczą się między dwoma danymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA

   

  POLITYKA (gr. [sc. techne]> = sztuka rządzenia państwem, od polis = miasto-państwo) nłc. politica [sc. ars]; ang. politics; fr. la politique; run. Politik

  W koncepcjach sofistów i u Platona: dział etyki obejmujący problematykę ży­cia w polis. Podobnie współcześnie słowo „polityka" w niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIFILETYZM

   

  POLIFILETYZM polys = liczny + phyle = plemię, szczep) ang. polyphyletism, polyphyletic evolution; fr. polyphyletisme; rmi. Polyphylie

  biol. Pogląd, według którego gatunłd ro­ślin lub zwierząt, a w szczególności ludz­kość jako gatunek, pochodzą od kilku róż­nych grup pierwotnych. z;s~>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /355

  praca w formacie txt

Do góry