Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PRAKSEOLOGIA

   

  PRAKSEOLOGIA praksis = działa­nie -+- logos = słowo, nauka) ang. praxeology, praxiology; fr. praxeologie, praxologie; nm. Praxeologie, Praxologie

  Nauka o sprawnym (tj. racjonalnym i skutecznym) działaniu, którą ujął w ra­my systemu T. Kotarbiński {Traktat o dobrej robocie, 1982); pierwszy jej zarys...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRACA

   

  PRACA gr. ergasia, to ergon, ho pónos; łc. lahor, opera, -ae, opus; ang. labour, work; fr. trayail; nm. Arbeit

  Świadoma i wolna (choć będąca życio­wą koniecznością) działalność człowieka, połączona z ciągłym wysiłkiem, a mająca na celu tworzenie wartości materialnych lub duchowych. Jest ona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /4 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWDOPODOBIEŃSTWO

   

  PRAWDOPODOBIEŃSTWO gr. to eikós, eikotologia; łc. probabilitas; ang. probability; fr. probabilite, vraisemblance; nm. Wahrscheinlichkeit

  1. mat. W najogólniejszym ujęciu, tzw. aksjomatycznym — miara zdarzeń loso­wych (przypadkowych), spełniająca na­stępujące warunki, sformułowane przez A. N...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /5 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAKSIS

   

  PRAKSIS (gr. praksis = działanie)

  Termin używany na oznaczenie klasy działań zmierzających do jakiegoś kon­kretnego celu (należących do -> prakty­ki III), w przeciwstawieniu do „teorii", niekiedy do gnósis (= poznania) lub do heksis (habitus). Praksis oznacza przede wszystkim aktywność spontaniczną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAEAMBULA FIDEI

   

  PRAEAMBULA FIDEI to, co poprzedza wiarę, przesłanki wiary)

  teol. Dane rozumowe poprzedzające przyjęcie wiary (chrześcijańskiej), a mające na celu wykazanie wiarygodności Objawienia. Wyróżnia się trzy podstawowe przesłanki wiary: istnienie Boga, możli­wość Objawienia, faktyczność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAKTYCYZM

   

  PRAKTYCYZM (tłum. nm. , z gr. praktikós = czynny, rzeczowy)

  Ogólna nazwa przyznawana doktry­nom filozoficznym i religijnym głoszącym niewystarczalność -^ systemów moralnych i w ogóle wszelkiego teoretyzowania w dzie­dzinie moralności oraz konieczność dopeł­nienia teoretycznych wskazań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŻĄDANIE

   

  POŻĄDANIE gr. dioksis; łc. appetitus, desiderium; nłc. concupiscentia; ang. concupiscence, desire; fr. desir; nm. Begehren

  Termin ten w użyciu filozoficznym nie ma zabarwienia pejoratywnego, tak jak w języku potocznym.

  metaf. Dążenie ku poznanemu -> dobru (2, 3B), bądź to poznawalnemu zmysłowo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWIZM BOSKI

   

  POZYTYWIZM BOSKI

  teol. Uznawanie religii objawionej (pozytywnej), w przeciwstawieniu do reli­gii rozumowej głoszonej przez —> racjona­lizm (6).

  et. syn.-^ Teonomizm.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTULAT

   

  POSTULAT (łc. = żądanie) gr. aitema; ang. postulate; fr. postulat; nm. Postulat

  1. Twierdzenie, które nie musi być oczy­wiste, lecz którego się nie uzasadnia, przyjmowane jako dogodny punkt wyj­ścia czy jako przesłanka jakiejś teorii, jako norma określająca realizację wartości po­znawczych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWIZM PRAWNY

   

  POZYTYWIZM PRAWNY ang. legał positivism; fr. positwisme juridique; nm. Rechts-positivismus

  a) Teoria nie uznająca nadrzędności -^ prawa (IB) naturalnego nad —> prawem (IC) pozytywnym, głosząca natomiast, że pra­wem są jedynie normy postępowania ustanowione i sarikcjonowane przez pań­stwo (J. Austin...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt

Do góry