Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PROCES

   

  PROCES (łc. processus = postępowanie naprzód) ang. process; fr. processus; nm. Prozess, Verlauf

  Ukierunkowany ciąg zdarzeń następują­cych po sobie w czasie, tworzących naturalną lub myślową całość; zdarzenia te są powiąza­ne wzajemnymi zależnościanni przyczynowymi lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROTOTETYKA

   

  PROTOTETYKA (gr. prótos = pierwszy -I- thetikós = zdolny do ustalania) ang. protothetics

  log. Jedna z trzech teorii logicznych S. Le­śniewskiego (obok -^ ontologii /7/ i -> mereologii); prototetyka obejmuje —> rachu­nek zdań, rachunek zdań z kwantyfikatorami oraz nadbudowaną nad tymi rachunkami teorię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFANUM

   

  PROFANUM (łc. = to, co nie uświęcone)

   

  Sfera doświadczenia przyrodzonego, świeckości {vs^ sacrum).

  Podstawowy termin w filozofii religii (R. K. L. Otto).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓG

   

  PRÓG ang. threshold; fr. seuil; nm. Schwelle

  psych. Pojęcie z zakresu psychofizyki: wyznaczone statystycznie minimalne na­tężenie bodźca zdolnego do wywołania określonej reakcji organizmu (próg abso­lutny /absolute Schwelle/, czyli próg wrażli­wości, zwany też progiem pobudliwości bądź progiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROJEKCJA

   

  PROJEKCJA (łc. proiectw = rzucanie przed siebie) ang. projection; fr. projection; nm. Projektion

  psych. Mechanizm obronny oparty na represji (—> wyparcie), polegający na przy­pisywaniu innym własnych nie akcep­towanych przez siebie cech, postaw lub motywów.

  t. pozn. Jeden z etapów procesu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓG ŚWIADOMOŚCI

   

  PRÓG ŚWIADOMOŚCI ang. threshold of consciousness; fr. seuil de la conscience; nm. Schwelle des Bewufitseins, Bewufitseinsschwelle

  W psychoanalizie: granica między zja­wiskami aktualnie uświadamianymi sobie przez podmiot i zjawiskami (procesami) psychicznymi nie uświadamianymi. Gra­nica ta dzieli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEM

   

  PROBLEM (gr. = to, co się ma przed sobą, przeszkoda, pytanie) łc. quaestio; ang. problem; fr. probleme; nm. Problem

  Zagadnienie teoretyczne, tj. pytanie typu: „jaki jest stan rzeczy?", lub praktycz­ne, tj. pytanie typu: „jak postępować, żeby osiągnąć zamierzony stan rzeczy?". Roz­wiązywanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWIDŁOWOŚĆ

   

  PRAWIDŁOWOŚĆ łc. consecjuentia; ang. regularity; fr. regularite; nm. Regelmdfiigkeit, Gesetzmdfiigkeit

  Stale powtarzające się współzależności cech i zdarzeń, które występują w rzeczy­wistości, wyrażane bądź ilościowo, bądź jakościowo przez prawa, reguły. Zgod­ność twierdzeń uznawanych za...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBABILIZM

   

  PROBABILIZM (łc. probabilis = prawdo­podobny) ang. probabilism; fr. probabilisme; run. Probabilismus

  1. t. pozn. Doktryna kwestionująca war­tość poznania, odbiegająca jednak zarówno od skrajnego -^ sceptycyzmu (1), jak i od teoriopoznawczego ^ dogmatyzmu (2). Według probabilizmu teoriopoznawczego umysł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREEGZYSTENCJA

   

  PREEGZYSTENCJA <łc. prae- = wprzód + nłc. existentia = istnienie) ang. preexistence; fr. preexistence; nm. Praexistenz

  Istnienie kogoś lub czegoś poprzedzają­ce jego obecne istnienie, a konkretniej — istnienie duszy człowieka przed zaistnie­niem jego ciała. Preegzystencja może doty­czyć albo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt

Do góry