Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PRZEDSTAWIENIE

   

  PRZEDSTAWIENIE gr. hapeikasia, phantasia; łc. repraesentatio; nłc. praesentatio; ang. presentation, representation; fr. presentation, representation; nm. Vorstellung, Prasentation, Reprasentation

  psych, t. pozn. Wszelki akt poznania zmy­słowego lub pojęciowego sprawiający, iż jakiś przedmiot staje się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANA

   

  PRZEMIANA gr. metabole (1), metastasis (1), metanoia (3); łc. immutatio; nłc. transfor­matio; ang. transformation; fr. transforma­tion, variation; nm. Transformation, Umwandlung, Wechsel

  1. mefaf, filoz. przyr. syn.^ Zmiana (a) sub­stancjalna (istotowa) (w odróżnieniu od —> zmiany /b/...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDŚWIADOMOŚĆ

   

  PRZEDŚWIADOMOŚĆ ang. the praeconscious; fr. lepreconscient (1), preconscience (2); nm. Vorbewufitsein, Vorbewufite 1.

  W psychoanalizie: termin S. Freuda (Vorbewufitsein) wprowadzony na ozna­czenie aktualnie nie uświadamianej sobie przez podmiot sfery psychiki, której treści mogą jednak w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESŁANKA

   

  PRZESŁANKA gr. prótasis, lemma; łc. praemissa; ang. premise, premiss; fr. premisse; nm. Pramisse, Yordersatz

  log. Zdanie przyjęte w rozumowaniu ja­ko podstawa do uznania —> wniosku. Wy­różnia się przesłanki ostateczne, tj.:

  aksjomaty — w naukach formalnych,

  twierdzenia oparte bezpośrednio na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDWIEDZA

   

  PRZEDWIEDZA nłc. praesdentia; ang. prescience, fore-knowledge; fr. prescience; nm. Prescienz, Vorherwissen

  t. pozn. Wrodzona znajomość czegoś, wiedza aprioryczna.

  teol. Doskonała znajomość rzeczy przyszłych — jeden z atrybutów tradycyj­nie przyznawanych Bogu. Boska przedwiedza wynika z Bożej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECIWIEŃSTWO

   

  PRZECIWIEŃSTWO gr. to enantion, enantia (Arystoteles), enantiótes; nłc. contrarietas; ang. contrary; fr. contrariete, le contraire; nm. Gegensatz, Gegenteil

  1. log. Stosunek między zdaniami kate­gorycznymi o tym samym podmiocie i orzeczniku, z których jedno jest ogólno-twierdzące (SaP — każde S jest P), a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESTRZEŃ

   

  PRZESTRZEŃ łc. spatium; ang. space; fr. espace; nm. Raum

  1. filoz. przyr. Przestrzeń absolutna (wyimaginowana) — rozciągły, nie mający granic zbiornik, w którym mie­szczą się wszystkie ciała (Wszechświat) z pominięciem ich samych; -^ próżnia.

  Przestrzeń euklidesowa — śro­dowisko jednorodne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDŻYCIE

   

  PRZEDŻYCIE  

  Termin P. Teilharda de Chardin przyjęty na oznaczenie tej fazy ewolucji, która poprze­dziła pojawienie się organizmów żywych, w której jednak dokonywały się na poziomie molekularnym przemiany pociągające za so­bą wytworzenie się form materii nadających się do ożywienia, a nawet...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECIWSTAWNOŚĆ

   

  PRZECIWSTAWNOŚĆ gr. antikemena; nłc. oppositio, antiperistasis (F. Bacon); ang. opposition; fr. opposition; nm. Gegensatz, Gegensetzung, Opposition

  metaf. Uwyraźnienie nietożsamośd dwóch -> stanów (1) bytowych przez zastosowanie do nich pojęcia —» sprzecznośd (2), która jako dotycząca -^ bytu i ~>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEKŁADALNOŚĆ

   

  PRZEKŁADALNOŚĆ ang. translatability; fr. traduisibilite; nm. Ubersetzbarkeit

  metod. -^ Relacja (2) równoważnościo­wa {equivalence relation) zachodząca mię­dzy wyrażeniami tego samego języka lub między wyrażeniami różnycłi języków. Przykładem takiej relacji jest stosunek równości między...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt

Do góry