Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PSYCHICY

   

  PSYCHICY (gr. psychikós = dotyczący duszy) nłc. psychici; ang. psychics; fr. les psychiques; nm. Psychiker

  W terminologii gnostycznej i wczesnego chrześcijaństwa, przejętej przez okultyzm: jeden z trzech stopni uduchowienia czło­wieka, zajmujący pośrednie miejsce w do­skonałości duchowej między —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA FUNKCJONALNA

   

  PSYCHOLOGIA FUNKCJONALNA ang. functional psychology; fr. psychologie fonctionnelle; nm. Funktionspsychologie

  Kierunek ukształtowany pod wpływem darwinizmu i —> pragmatyzmu (1), pozo­stający w opozycji do strukturalizmu psychologicznego (—> psychologia struktural­na); procesy psychiczne funkcjonaliści...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHIKA

   

  PSYCHIKA (gr. psychikós = dotyczący duszy) ang. -psychism; fr. -psychisme, ~ psyche; nm. ~ Psychismus, ~ Psyche

  Termin, który wyparł stopniowo w na­uce takie wcześniejsze określenia, jak „du­sza" czy „duch".

  Słowo 'psychika' odnotowane zostało w Słowniku języka polskiego J. Karłowicza, A. Kryńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA GŁĘBI

   

  PSYCHOLOGIA GŁĘBI ang. depthpsychology; fr. psychologie en profondeur, psycho­logie des profondeurs, psychologie abyssale; nm. Tiefenpsychologie

  Ogólna nazwa teorii psychologicznych, których przedmiotem są zjawiska zacho­dzące w —> nieświadomości (1). Należą tu: —> psychoanaliza (1) S. Freuda, —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOANALIZA

   

  PSYCHOANALIZA psyche = dusza + andlysis = rozkładanie, rozbiór) ang. psychoanalysis; fr. psychanalyse; nm. Psychoanalyse

  Teoria S. Freuda dotycząca nieświa­domej warstwy psychiki wraz z opartą na tej teorii, zastosowaną przez jej twórcę, metodą terapeutyczną. Podstawowe dla psychoanalizy Freuda...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA

   

  PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA ang. humanistic psychology; nm. Psychologie vom ganzen Menschen

  Kierunek wywodzący się z fenomenolo­gii i egzystencjalizmu, powstały w latach sześćdziesiątych XX w. w USA, związany z nazwiskami A. H. Masłowa i C. R. Rogersa. Psychologia humanistyczna neguje zasadność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOFIZYKA

   

  PSYCHOFIZYKA ang. psychophysics; fr. la psychophysique; nm. Psychophysik psych.

  Termin G. Th. Fechnera (1860) określający dziedzinę badań nad zależno­ścią między cechami bodźców (takimi jak natężenie, częstotliwość) a wywoływany­mi przez nie wrażeniami. Zależności te, a więc stosunek między...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYŚWIADCZENIE

   

  PRZYŚWIADCZENIE łc. consensio, con­sensus; ang. assent, consent; fr. consentement; run. Zustimmung, Einwilligung

  psych. Akt rozumu lub woli, przez który umysł akceptuje jakieś ^przekonanie (= przyświadczenie wiedzy) lub jakąś —> de­cyzję (= przyświadczenie wiary).

  U J. H. Newmana: przyświadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHE

   

  PSYCHE (gr. = pierwiastek życia, dusza) łc. mens; ang. psyche; fr. psyche; nm. Psyche

  Słownik języka polskiego J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego (tzw. Warszawski, 1912) jako odpowiednik gr. psyche odnotowuje słowo 'Psycha', poda­jąc jego znaczenie: „dusza, duch, pierwia­stek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYJEMNOŚĆ

   

  PRZYJEMNOŚĆ gr. hedone; łc. voluptas, deliciae (= przyjemności zmysłowe); ang. pleasure; fr. plaisir; nm. Lust, Vergniigen

  Termin określający, podobnie jak „zado­wolenie", jak „ból" czy „cierpienie", jeden z podstawowych stanów sfery zmysłowo-emocjonalnej; pomimo istnienia wielu je­go definicji często...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 342

  praca w formacie txt

Do góry