Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT

   

  PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT ang. animal psychology; fr. psychologie animale; nm. Tierpsychologie

  Dział psychologii zajmujący się opisem i wyjaśnianiem zachowania indywidual­nego i grupowego różnych gatunków zwie­rząt oraz ustalający podobieństwa i różni­ce w zachowaniach zwierząt i ludzi, szcze­gólnie w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA ROZUMIEJĄCA

   

  PSYCHOLOGIA ROZUMIEJĄCA ang. psychology of understanding; fr. psychologie comprehensive; nm. verstehende Psychologie, geisteswissenschaftliche Psychologie

  Nurt zapoczątkowany w 2. poł. XIX w. przez W. Dilthey'a, który kwestionował stosowanie w naukach społecznych i hu­manistycznych pojęć i metod...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIZM

   

  PSYCHOLOGIZM ang. psychologism; fr. psychologisme; nm. Psychologismus

  Termin wprowadzony przez J. E. Erdmanna (1878), rozpowszechniony na po­czątku XX w.

  Tendencja do wyjaśniania ogółu zjawisk będących przedmiotem badań różnych nauk humanistycznych, a nie tylko psy­chologii, na gruncie tej ostatniej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA ROZNIC INDYWIDU­ALNYCH (psychologia różnicowa)

   

  PSYCHOLOGIA ROZNIC INDYWIDU­ALNYCH (psychologia różnicowa) ang. dijferential psychology; fr. psychologie differentielle; nm. dijferentielle Psychologie

  Określenie wprowadzone przez W. Ste­rna (1900).

  Dział psychologii, którego zadaniem, w przeciwieństwie do -^ psychologii ogól­nej, jest badanie różnic w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA

   

  PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA ang. individual psychology; fr. psychologie individuelle; nm. Individual psychologie

  Teoria psychoanalityczna A. Adlera, od­rzucająca freudowską teorię instynktów, a przyjmująca za podstawę motywacji „dą­żenie do mocy", które miałoby rekompen­sować poczucie niższości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA

   

  PSYCHOLOGIA (gr. psyche = dusza + lo­gos = słowo, nauka) nłc. psychologia; ang. psychology; fr. psychologie; nm. Psychologie

  Dosłownie: nauka o duszy — nazwa się­gająca XVI w. (R. Goclenius /1590/), a utr­walona w w. XVIII (Ch. Wolff, Psychologia empirica 117321, Psychologia rationalis 117361) i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /4 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA OGÓLNA

   

  PSYCHOLOGIA OGÓLNA ang. gene­rał psychology; fr. psychologie generale; nm. allgemeine Psychologie

  Dział psychologii zajmujący się ustalaniem ogólnych —> prawidłowości zacho­wań i postępowania ludzi dorosłych w sta­nie zdrowia i normy psychicznej.

   

  PSYCHOLOGIA POLA ang. field theory psychology; fr...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA

   

  PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA ang. analytic(cd) psychology; fr. psychologie analytique; nm. analytische Psychologie

  Nazwa nadana przez C. G. Junga jego własnej teorii psychologicznej, różniącej się od -^ psychoanalizy (1) S. Freuda po­szerzeniem zakresu pojęcia -^ libido (b) i wprowadzeniem oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA PERSONALISTYCZ­NA

   

  PSYCHOLOGIA PERSONALISTYCZ­NA ang. personalistic psychology; fr. psy­chologie personnaliste; nm. personalistische Psychologie, Personalismus (2)

  Punkt widzenia w badaniach psy­chologicznych postulujący konieczność uwzględniania w opisie -> funkcji (3) psy­chicznych faktu, że ich podmiotem jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA DYNAMICZNA

   

  PSYCHOLOGIA DYNAMICZNA ang. dynamie psychology, psychodynamics; fr. psy­chologie dynamique, la psychodynamique; nm. dynamische Psychologie, Psychodynamik

  Kierunek zbliżony do funkcjonalizmu (-^ psychologia furikcjonalna), a genetycz­nie związany z —> psychologią głębi; psy­chologia dynamiczna przyjmuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt

Do góry