Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  QUIDDITAS

   

  QUIDDITAS (nłc. <quidditas> (od łc. quid = co) = istota, natura, substancja; forma; gatunek) ang. quiddity; fr. quiddite; nm. Quidditat, Washeit

  Termin wprowadzony poprzez przekła­dy na łacinę komentarzy Awicenny do Ary­stotelesa, utworzony jako tłumaczenie Arystotelesowskiego td ti en einai (dosłownie:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOMETRIA

   

  PSYCHOMETRIA psyche = dusza -+- metrein = mierzyć) ang. psychometrics; fr. psychometrie; nm. Psychometrie

  W szerszym znaczeniu: dziedzina psy­chologii uprawianej za pomocą metod ilo­ściowych, głównie statystycznych {—> analiza/5/ czynnikowa); dotyczy ona wszyst­kich działów psychologii, a w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA (socjopsychologia)

   

  PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA (socjopsychologia) ang. social psychology; fr. psychologie sociale; nm. Sozialpsychologie

  Dział psychologii graniczący z socjolo­gią (zwykle rozróżnia się przedmiot socjo­logii i przedmiot psychologii społecznej stwierdzając, że pierwsza interesuje się zbiorowością, a druga —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUNKT OMEGA

   

  PUNKT OMEGA

  Termin P. Teilharda de Chardin ozna­czający szczytowy punkt rozwoju ludzko­ści, tj. najwyższą doskonałość przyrodzo­ną, uduchowienie i jedność, ostateczne spełnienie i kres świata, oraz tożsamy z nim „punkt styczności immanencji z trans­cendencją".

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA STRUKTURALNA (strukturalizm psychologiczny)

   

  PSYCHOLOGIA STRUKTURALNA (strukturalizm psychologiczny) ang. structural psychology; fr. psychologie structurale; nm. Strukturpsychologie

   

  Nazwa używana jeszcze przed pojawie­niem się —> psychologii postaci, stosowa­na wówczas na określenie różnych poglą­dów, które przede wszystkim przeciwsta­wiały się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYTANIE

   

  PYTANIE gr. epótema, epótesis; łc. quaestio; ang. question; fr. question; nm. Frage, Befragung

  metod. Zdanie wyrażające stan częścio­wej niewiedzy oraz intencję uzyskania in­formacji, która by uzupełniła w określo­nym punkcie (wskazanym przez partyku­łę pytajną) lukę w wiedzy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA TOPOLOGICZNA (psychologia pola, psychologia wekto­rów)

   

  PSYCHOLOGIA TOPOLOGICZNA (psychologia pola, psychologia wekto­rów) ang. topological psychology; fr. psycho­logie topologique; nm. topologische Psycholo­gie

  Kierunek w obrębie —> psychologii po­staci zapoczątkowany przez K. Lewina, który teorię postaci zastosował do szerszej dziedziny działalności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA PORÓWNAWCZA

   

  PSYCHOLOGIA PORÓWNAWCZA ang. comparative psychology; fr. psychologie comparee; nm. vergleichende Psychologie

  Dział psychologii zajmujący się po­równywaniem zachowań jednostek, które należą do różnych gatunków, różnych ras w obrębie jednego gatunku (np. różnych ras ludzkich) lub porównywaniem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA

   

  PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA ang. educational psychology; fr. psychologie scolaire, psychologie pedagogiąue; nm. pedagogische Psychologie, Psychagogik

  Dział psychologii zajmujący się proble­matyką procesów wychowawczych i me­tod skutecznego oddziaływania na jedno­stkę lub grupę.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA POSTACI (gesztaltyzm, psychologia całości)

   

  PSYCHOLOGIA POSTACI (gesztaltyzm, psychologia całości) ang. gestalt--psychology; fr. gestaltpsychologie, psycholo­gie de la forme; nm. Gestaltpsychologie

  Kierunek przeciwstawiający się -^ atomizmowi (3) psychologicznemu i —> asocjacjonizmowi, postulujący traktowanie całości (np. spostrzeżeń) jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /850

  praca w formacie txt

Do góry