Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  RECEPTOR

   

  RECEPTOR (łc. receptor = ten, który przyj­muje) ang. receptor, receiver, fr. recepteur; nm. Rezeptor

  W fizjologii — wyspecjalizowana stru­ktura wrażliwa na -^ bodźce o określonej jakości, mająca zdolność przekształcania ich w impulsy chemiczne i elektryczne, prze­wodzone przez substancje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RECEPTYWNOŚĆ

   

  RECEPTYWNOŚĆ <nłc. receptio = przy­jęcie) ang. receptivity; fr. receptivite; nm. Rezeptivitat, Empfanglichkeit

  t. pozn. W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej: określenie charakteru po­znania ze względu na to, że nie jest ono wytwórcze, lecz recepcyjne, tzn. polega na formalnym (nie zaś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUCTIO AD ABSURDUM

   

  REDUCTIO AD ABSURDUM <nłc. <reductio ad absurdum> = sprowadzenie do nie­dorzeczności) gr. apagoge eis to adynaton (Arystoteles); fr. reduction a l'absurde log. syn.^> Dowodzenie nie wprost.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACJA

   

  RACJA (nłc. (1) = rachunek, ro­zum, rozsądek) gr. logos; łc. principium (1); ang. reason (1); fr. raison (1); nm. Ratio (1), Grund (1)

  1. metaf. W filozofii bytu: to, co w jaki­kolwiek sposób warunkuje byt (racja onty­czna, ratio quoad se) i tym samym go wyjaś­nia {ratio quoad nos); to, co umożliwia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /4 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACJE ZARODKOWE

   

  RACJE ZARODKOWE gr. spermatikoi lógoi, gennetikoi lógoi; nłc. rationes seminales; ang. seminal reasons; fr. raisons seminales

  U stoików: nasiona, z których pocho­dzą wszelkie istoty żyjące. Prazasadą za­wierającą zalążki każdej możliwej rzeczy jednostkowej jest —> pneuma (1) — rozum...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REALIZM

   

  REALIZM (nłc. od nłc. realis = rzeczowy, odnoszący się do rzeczy) ang. realism; fr. realisme; nm. Realismus

  1. W przeciwstawieniu do -> idealizmu (I) — stanowisko uznające: 

  A) metaf. istnienie rzeczywistości obie­ktywnej, transcendentnej w stosunku do poznającego podmiotu i niezależnej od aktów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /6 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACJONALIZACJA

   

  RACJONALIZACJA (nłc. rationalis = ro­zumny, rozsądny) ang. rationalization; fr. rationalisation; nm. Rationalisation

  psych. Dobór argumentów do danego przekonania — mechanizm obrormy pole­gający na nieświadonnym czy podświado­mym lub częściowo świadomym przypi­sywaniu własnemu działaniu akceptowanych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACJONALIZM

   

  RACJONALIZM (nłc. od nłc. rationalis = rozumny, rozsądny) ang. rationalism; fr. rationalisme; nm. Rationalismus

  Termin występujący już u F. Bacona (1612, rationales — racjonaliści), używany w Anglii (rationalists) w odniesieniu do sekt nie uznających Objawienia, rozpo­wszechniony w XIX w. w swym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /5 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACJONALNOŚĆ

   

  RACJONALNOŚĆ <nłc. <rationalitas> = rozum, rozwaga, rozsądek) ang. rationality; fr. rationalite; nm. Rationalitdt, Vernunft-massigkeit

  1. metaf., t. pozn.

  a) Racjonalność bytu — cecha bytu polegająca na tym, że pod każdym względem (racjonalność całkowi­ta) lub pod niektórymi względami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RASA

   

  RASA gr. tó ethnos; ang. race; fr. race; nm. Rasse

  1. biol. Niższa systematycznie od —> ga­tunku (3) (najczęściej > populacja /3/) grupa organizmów nie różniących się od siebie wyraźnie pod względem morfologi­cznym, występujących na tym samiym ob­szarze, mających podobne wymagania biologiczne. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 832

  praca w formacie txt

Do góry