Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  RÓŻNICA

   

  RÓŻNICA gr. diakrisis, diorismós, diaphord (2); łc. distinctio (1), differentia (2), diversitas; ang. distiction (1), dijference (2); fr. distinction (1), difference (2); nm. Unterscheidung (1), Unterschied (2), Differenz (2), Verschiedenheit

  1. metaf. Distinctio (= rozróżnienie, od­rębność) — stosunek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUM SZCZEGÓŁOWY (rozum par­tykularny)

   

  ROZUM SZCZEGÓŁOWY (rozum par­tykularny) nłc. ratio particularis, vis cogitativa

  t. pozn., psych. Charakteryzowana na gru­ncie tomistycznej teorii poznania specyfi­czna władza poznawcza u człowieka, bę­dąca swoistą syntezą funkcji zmysłów i intelektu, analogiczna do władzy oceny zmy­słowej u...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICA GATUNKOWA

   

  RÓŻNICA GATUNKOWA gr. eidopoió diaphord; łc. differentia specifica, differentia constitutiva; ang. specific difference; fr. dif­ference specifique; nm. artbildender Unter­schied

  W logice tradycyjnej: jeden z pięciu wy­różnionych przez Porfiriusza i przyjętych w scholastyce typów orzeczników {pente phonón...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUMIENIE

   

  ROZUMIENIE gr. didnoia (Platon), epistetne (Arystoteles); nłc. intellectio; ang. understanding (1), comprehension; fr. entendement (1), comprehension, intellection; nm. Verstand (1), Verstandnis

  Termin zaczerpnięty z języka potoczne­go, stosowany szeroko w naukach huma­nistycznych, w psychologii i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPACZ

   

  ROZPACZ łc. desperatio; ang. despair; fr. desespoir, nm. Verzweiflung

  Stan ducha u kogoś, kto zwątpił w sens wszystkiego; poczucie absurdalności pły­nące ze świadomości całkowitego osamot­nienia. Stan taki może być wynikiem utra­ty wiary w Boga (S. A. Kierkegaard) lub zaufania do ludzi w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUMNOŚĆ

   

  ROZUMNOŚĆ gr. synesis; nłc. rationalitas; ang. rationality; fr. rationalite; nm. Rationalitat

  metaf., t. pozn. W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej: aktualizowana przez określoną formę duchową (np. przez tę oto istotę duszy ludzkiej lub przez istotę anioła) możność, która tę formę ogranicza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZSĄDEK

   

  ROZSĄDEK gr. phrónesis; łc. prudentia, mens sana, sensus sanus; nłc. intellectio; ang. sense, judgement; fr, raison, sens, jugement; nm. Verstand

  Bez bliższych określeń — zazwyczaj tyle, co -> zdrowy rozsądek, szczególnie w znaczeniu tego terminu wyróżnionym jako pierwsze (2).

  U I. Kanta:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUMOWANIE

   

  ROZUMOWANIE gr. didnoia; łc. ratiocinatio, discursus; nłc. speculatio; ang. reasoning; fr. raisonnement; nm. Vernunftschlufi

  psych. Dyskursywna czynność myślo­wa polegająca na przechodzeniu od jakie­goś sądu do innego sądu, który wiąże się w pewien sposób z pierwszym. Odróżnia się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZSTRZYGALNOŚĆ

   

  ROZSTRZYGALNOŚĆ ang. decidability; fr. decidabilite; nm. Entscheidbarkeit

  metod. Własność teorii sformalizowanej: teoria (system twierdzeń) jest rozstrzygalna, gdy istnieje metoda (tzw. efektywna), która pozwala w skończonej liczbie kro­ków stwierdzić, czy dane wyrażenie jest, czy nie jest twierdzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSZCZENIE PRAWDZIWOŚCIOWE

   

  ROSZCZENIE PRAWDZIWOŚCIOWE łc. ~ ajfirmatio (Tomasz z Akwinu); ang. truth-daim

  Podstawowa i pierwotna funkcja seman­tyczna zdań oznajmujących (o strukturze podmiotowo-orzecznikowej: S jest P), zwią­zana z czasownikiem -^ 'być', a polegają­ca na wyrażaniu w nich kategorycznego twierdzenia. Łącznik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 295

  praca w formacie txt

Do góry