Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Żupica, iopula

  Krótki jeździecki ubiór męski, oparty na wzorach węg., dopasowany i sięgający tylko za pas, z wąskimi rękawami, zapięciem na drobne guziczki, z przodu otwarty na koszuli, często skórzany, najbardziej rozpowszechniony w Polsce w pocz. XVI w., ale powtarzany w wykrojach ksiąg krawieckich jeszcze w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĄD

   

  SĄD gr. apóphansis; łc. iudicium, existimatio; ang. judgement, proposition (2); fr. jugement; nm. Urteil, Gedanke (2)

  1. t. pozn., psych. W ujęciu egzystencja­lnej filozofii bytu (S. Kamiński, M. A. Krąpiec): druga czynność intelektualna (pier­wszą jest poznawanie pojęciowe; -^ poję­cie /1 /)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /7 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOPOZNANIE

   

  SAMOPOZNANIE ang. self-knowledge; fr. connaissance de soi-meme; nm. Selbsterkenntnis

  Słynna maksyma wyroczni delfickiej: gnóthi seautón —> „poznaj siebie samego"; najwcześniejsze jej zastosowanie przypi­suje się Talesowi. Dla Sokratesa „poznanie siebie" było celem filozofii.

  Dla Augustyna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOURZECZYWISTNIENIE

   

  SAMOURZECZYWISTNIENIE ang. self-realization, self-fulfillment; fr. autorealisation; nm. Selbstverwirklichung

  Termin wprowadzony przez K. Gold­steina (1939).

  1. psych. Realizowanie przez jednostkę -^ wzoru osobowego; punktem wyjścia tego procesu jest —> samoafirmacja, po­zwalająca korzystać z posiadanych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMORÓDZTWO

   

  SAMORÓDZTWO gr. automate genesis; nłc. generatio aequivoca, generatio spontanea; ang. equivocal generation, spontaneous generation; fr. generation equivoque, generation spontanee; nm. Urzeugung, Archigonie, Autogonie

  filoz. przyr. Samorzutne powstawanie or­ganizmów żywych z materii nieożywio­nej. Termin z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOŚWIADOMOŚĆ

   

  SAMOŚWIADOMOŚĆ ang. self-consdousness, self-awareness; fr. moi-conscience; nm. Selbstbewufitsein

  Rozmaite sposoby i akty poznawania własnej psychiki, takie jak —> introspekcja, -^ refleksja (2b), —> intuicja (5), -^ psycho­analiza (3), —> redukcja fenomenologiczna (redukcja transcendentalna), prowadzące do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOAFIRMACJA

   

  SAMOAFIRMACJA ('samo'- + łc. ajfir-matio = potwierdzenie)

  psych., et. Pozytywne ustosunkowanie się osoby ludzkiej do faktu własnego ist­nienia. Wśród warunków osiągnięcia tego rodzaju nastawienia egzystencjalnego wy­mienia się: odnalezienie sensu istnienia, przezwyciężanie pesymizmu i negacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANKCJA

   

  SANKCJA (łc. <sanctio> = uświęcenie, ze­zwolenie; obwarowanie prawem, ustano­wienie kary) ang. sanction; fr. sanction; nm. Sanktion

  1. Sankcja moralna — nastę­pstwo przestrzegania lub nieprzestrzega­nia -^ norm (1) moralnych: w pierwszym przypadku jest nim nagroda, tj. niekonie­cznie zamierzony przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMODZIELNOŚĆ (BYTOWA)

   

  SAMODZIELNOŚĆ (BYTOWA) ang. self-dependence; fr. independance; nm. Selbst-dadigkeit

  U R. Ingardena: aspekt bytowy przeja­wiający się w takim sposobie istnienia przedmiotu, że przedmiot ów ze swej isto­ty nie wymaga istnienia jakiegoś innego przedmiotu, z którym musiałby współist­nieć w obrębie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOISTNOŚĆ

   

  SAMOISTNOŚĆ gr. = hypóstasis; nłc. subsistentia, suppositum; ang. self-existence; fr. existence par soi-meme; nm. Selbständigkeit'

  metaf. Sposób istnienia przysługują­cy -^ substancji (1), polegający na tym, że dany byt jest ostatecznjmi podmiotem swe­go istnienia, tzn. że posiada z natury...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt

Do góry