Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SERMONIZM

   

  SERMONIZM (łc. sermo = mowa, roz­mowa) nłc. sermocinalismus; nm. Sermonis-mus

  W średniowiecznym sporze o uniwersalia (—> powszechniki /1 /) stanowisko pośrednie między skrajnym —> realizmem (3a) pojęcio­wym a -> nominalizmem (1), zajmowane przez P. Abelarda i jego zwolenników, któ­rzy twierdzili, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENS

   

  SENS (łc. <sensus> = zmysł, pojmowanie) gr. adianóeta; ang. sense, meaning; fr. sens; nm. Sinn

  Pojęcie wieloznaczne i niedookreślone, wiążące się ściśle z -^ „rozumieniem" (1), precyzowane w filozofii języka; współcze­śnie szeroko stosowane.

  W szerszym rozumieniu: właściwość wyrażenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENSOWNOŚĆ

   

  SENSOWNOŚĆ ang. meaningfulness, sig-nificance

  1. log. Właściwość każdego wyrażenia mającego -^ znaczenie (1); niekiedy: syn.-^ spójność (2) syntaktyczna.

  Właściwość działania celowego (ra­cjonalnego).

  metod. Sensowność empiry­czna (empirical meaningfulness) — właści­wość zdania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENSUALIZM

   

  SENSUALIZM (nłc. sensualis = zdolny do odczuwania, zmysłowy, sensualitas = wrażliwość, zmysłowość) nłc. sensualismus; ang. sensualism; fr. sensualisme; nm. Sensu­alismus

  Termin ukształtowany na początku XIX w. w Anglii i we Francji; początkowo posłu­giwano się określeniami równoważnymi:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEPARACJA

   

  SEPARACJA (łc. <separatio> = oddziele­nie, rozłączenie) ang. separation; fr. separation

  Termin występujący u Tomasza z Akwi­nu, oznaczający m. in. czynność intelektu wypracowującego metafizyczne pojęcie —> bytu jako bytu, stosowany współcześ­nie w egzystencjalnej filozofii bytu.

  Według...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEMIOLOGIA

   

  SEMIOLOGIA (gr. semeion = znak -i- lo­gos = słowo, nauka) ang. sem{e)iology, sem{e)iotics; fr. sem{e)iologie; nm. Semiologie, Semiotik

  Termin stosowany zwłaszcza na gruncie piśmiennictwa francuskiego.

  1. W ujęciu F. De Saussure'a: nauka zaj­mująca się powstawaniem, funkcjonowa­niem i zanikaniem systemów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEMIOTYKA

   

  SEMIOTYKA (gr. semeiotikós = zdolny do obserwowania; to semeiotikón = diagno­styka) ang. sem{e)iotics; iv. la sem{e)iotique; nm. Semiotik

  Termin zaproponowany przez Ch. W. Morrisa na oznaczenie ogólnej nauki o zna­kach.

  Ogólna teoria —> znaku, zajmująca się je­go definiowaniem, typologią różnych po­staci i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCEPTYCYZM

   

  SCEPTYCYZM skeptikós = wątpiący, krytykujący) nłc. scepticismus; ang. scepticism, skepticism; fr. scepticisme; nm. Skeptizismus

  1. W przeciwstawieniu do -> dogmatyzmu (2) — stanowisko odrzucające możli­wość osiągnięcia -^ pewności (1) w dzie­dzinie poznarua teoretycznego lub prakty­cznego i w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEMIOZA

   

  SEMIOZA <gr. semeiosis = oznaka, wska­zywanie) ang. semiosis

  W ^ semiotyce — proces funkcjonowa­nia czegoś w roli -^ znaku (1), np. pełnie­nie przez znak (w sytuacji komunikacyjnej) funkcji -^ oznaczania (1), konotowania (-> konotacja), denotowania (—> denotacja /1 /), ^ wyrażania, symbolizowania, —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHEMAT

   

  SCHEMAT schema = kształt, figura, obraz) nłc. schema; ang. scheme, schema; fr. scheme, schema; nm. Schema

  1. Schemat intelektualny — forma przy­swajania sobie nowych wiadomości, pole­gającego na włączaniu ich w system już ukształtowanych pojęć i uogólnień. Ujęcie takie jest w każdym przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 391

  praca w formacie txt

Do góry