Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  STAN

   

  STAN gr. to echein, heksis (Arystoteles), stasis, diathesis; łc. status; ang. state; fr. etat; nm. Zustand, Bestand (1), Sosein (1)

  Okres pomiędzy jedną zmianą a drugą; jest to przeciwstawna —> ruchowi (1) wzglę­dna statyczność czegoś, co odznacza się niezmiennością pod jakimś wyróżnionym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZECZNOŚĆ

   

  SPRZECZNOŚĆ gr. antiphasis; nłc. contradictio (z łc. contradictio = sprzeciw); ang. contradiction; fr. contradiction; nm. Kontradiktion, Widerstreit, Widerspruch

  1. log. Stosunek zachodzący między dwo­ma zdaniami wówczas, gdy jedno jest za­przeczeniem drugiego, np. między zda­niami „2 jest większe od 1"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /3 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWNOŚĆ

   

  SPRAWNOŚĆ gr. didthesis, heksis; łc. habitus, virtus; nłc. habilitas; ang. habit, ejficiency (3); fr. habitude, efftcacite (3); nm. Gewohnheit, Ejfizienz (3)

  1. Trwała zdolność do czegoś, nabyta poprzez działanie; może być oceniana mo­ralnie dodatnio lub ujemnie (—> habitus). Odpowiednio do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWIEDLIWOŚĆ

   

  SPRAWIEDLIWOŚĆ gr. dikaiosyne, dike, dikaiótes; łc. iustitia; ang. justice; fr. justice; nm. Gerechtigkeit

  1. et. Jedna z czterech -^ cnót (2b) kar­dynalnych polegająca na oddawaniu każ­demu wszystkiego, co mu się należy (suum cuique). W odróżnieniu od caritas spra­wiedliwość nie wykracza poza to, do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /2 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓJNOŚĆ

   

  SPÓJNOŚĆ ang. connexity, coherence, coherency, consistency; fr. coherence; nm. Konnexeitat, Kohdrenz, Zusammenhalt

  1. log. Własność pewnych —> relacji (2): relacja jest spójna w określonym zbiorze, gdy zachodzi między dwoma dowolnymi (różnymi od siebie) elementami tego zbioru; relacją taką jest np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWDZALNOŚĆ

   

  SPRAWDZALNOŚĆ ang. testability

  metod. Własność zdań polegająca na tym, że mogą być one poddane sprawdzeniu według reguł logicznych (logiki dedukcji łub logiki indukcji).

  Sprawdzalnosc empiryczna — własność zdań (syntetycznych) polegająca na tym, że wynikają one logicznie (-^ wynikanie /b/...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWDZANIE

   

  SPRAWDZANIE ang. verification, examination; fr. verification; nm. Bewahrung, Prufung, Untersuchung

  metod. Rozumowanie wykazujące pra­wdziwość lub fałszywość zdania jeszcze nie uznanego (—> uznawanie III), na pod­stawie jego następstw logicznych, które już zostały uznane za prawdę lub fałsz (np. przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSTRZEGANIE

   

  SPOSTRZEGANIE gr. katdlepsis; nłc. apperceptio; ang. apperception; fr. aperception; nm. Apperzeption

  psych., t. pozn. Czynność, której wyni­kiem jest —> spostrzeżenie (lab, 2) zmysło­we. Polega ona na ujmowaniu za pośred­nictwem zmysłów przez podmiot pozna­jący faktów zewnętrznych, a w szerszym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSTRZEŻENIE

   

  SPOSTRZEŻENIE gr. aisthesis; łc. percep­tio; ang. perception; fr. perception; nm. Perzeption, Wahrnehmung

  1. psych., t. pozn. Pewnego rodzaju -^ po­znanie (1) bezpośrednie, które polega na ujęciu czegoś jednostkowego (bezpośred­nio i zazwyczaj naocznie) jako zastanego, niezależnego od postrzegającej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /2 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY ISTNIENIA

   

  SPOSOBY ISTNIENIA gr. helcsis (= stan czegoś) (Arystoteles); nłc. modi essendi; ang. modes of being; fr. modes d'existence; nm. Seinsweisen

  1. W metafizyce neoplatonizującej: spo­sób bytowania {modus essendi) — charakter istnienia lub działania związany z naturą tego, co bytuje (—> modus III).

  (Uwaga: w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt

Do góry