Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  TERTIUM NON DATUR

   

  TERTIUM NON DATUR <łc. = trzecie nie jest dane)

  log. Wyklucznie trzeciej możliwości; wy­rażenie używane na określenie —> prawa wyłączonego środka.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSCENDENCJA

   

  TRANSCENDENCJA (nłc ~ przekroczenie, wyższość, z łc. transcendens, -entis = przekraczający) ang. transcendence; fr. transcendance; nm. Transzendenz

  metaf. W przeciwstawieniu do -> im­manencji (2) — status tego, co znajduje się poza danymi bytami i posiada całkowicie różną od nich naturę, jak...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOŻSAMOŚĆ

   

  TOŻSAMOŚĆ gr. autótes; nłc. identitas; ang. identity, identicality; fr. identite; nm. Identitat, Geleichheit

  1. Relacja między każdym przedmio­tem a nim samym (tzn. każdy przedmiot jest tożsamy /identyczny/ z samym so­bą); tożsamość taka bywa nazywana toż­samością numeryczną.

  log. Zasada...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TETYCZNY

   

  TETYCZNY (1, 2) = ustana­wiający) ang. thetic; fr. thetique; nm. thetisch

  log. Stwierdzający coś, zawierający moment —^ asercji (1).

  metod. Ustanawiający coś, np. norma, definicja syntetyczna (w odróżnieniu od definicji analitycznej).

  W fenomenologii: charakterystyczny dla aktowej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRADUCJANIZM (tradukcjonizm)

   

  TRADUCJANIZM (tradukcjonizm) (nłc. od łc. traducere = przekazywać) ang. traducianism; nm. Traducianismus, Traduzianismus

  Wywodzący się od Tertuliana pogląd, według którego —> dusza (3) ludzka nie jest stwarzana bezpośrednio przez Boga, lecz powstaje wraz z dałem w momencie poczęcia człowieka (-^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEZA

   

  TEZA (gr. (6) = postanowienie, twierdzenie) ang. thesis; fr. these; nm. These

  W dialektyce transcendentalnej I. Kan­ta: twierdzenie przeciwstawne —> antyte­zie (2) i równie uzasadnione jak ona; teza i antyteza są członami -> antynomii (2).

  W ^ triadzie Heglowskiej (teza - an­tyteza - synteza) —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRADUKCJONIZM

   

  TRADUKCJONIZM <łc. traductio = prze­kazanie czegoś, przeprowadzenie, dopro­wadzenie)

  Termin utworzony prawdopodobnie pod wpływem francuskiego określenia traduction des ames, które pochodzi od G. W. Leib­niza.

  syn.^ Traducjanizm.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TŁUMIENIE (supresja)

   

  TŁUMIENIE (supresja) ang. suppression; fr. repression; nm. Unterdruckung

  W psychoanalizie: świadome unikanie myślenia o nie akceptowanych (z powodu niezgodności z idealnym obrazem siebie) pragnieniach, uczuciach, wydarzeniach itp. Termin stosowany przez S. Freuda.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRADYCJA

   

  TRADYCJA (łc. = przekazywa­nie) ang. tradition; fr. tradition; nm. Tradition, Uberlieferung

  1. soc. A) W sensie czynnościowym: proces przekazywania — zazwyczaj ust­nego lub pisemnego — z pokolenia na po­kolenie określonych treści kulturowych i sposobów zachowania — działania, myślenia czy wierzenia.

  B)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOLERANCJA

   

  TOLERANCJA (łc. łolerantia = znoszenie, wytrzymywanie) ang. tolerance, toleration; fr. tolerance; nm. Toleranz, Duldung

  Postawa wyrażająca się w przyznawa­niu innym prawa do wypowiadania włas­nych poglądów i do zgodnych z nimi zachowań, chociaż są odmierme od tego, co sa­memu uważa się za...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 660

  praca w formacie txt

Do góry