Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  TUCJORYZM

   

  TUCJORYZM (łc. tutior = pewniejszy, bezpieczniejszy) ang. tutiorism; fr. tutiorisme; nm. Tutiorismus

  et. Jeden z tzw. —> systemów moralnych, według którego pomimo żywionej wątpli­wości co do obowiązywalności normy ja­kiegoś prawa, również prawa pozytywne­go, należy postępować zgodnie z tym prawem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWIERDZENIE

   

  TWIERDZENIE gr. apóphasis, apóphansis; łc. propositum; nłc. afftrmatio, propositio; ang. affirmation, proposition, theorem (2); fr. affirmation; nm. Affirmation, Bejahung, Behauptung

  1. metod. Sąd twierdzący lub przeczący uznany przez kogoś za prawdziwy lub słuszny {-^ asercja /!/,-» teza 161); także...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWORZYWO

   

  TWORZYWO gr. hyle; łc. materia; ang. stuff; fr. etoffe; nm. Stoff

  Tworzywo wszechświata — termin E. Haeckla {Weltstoff), nabierający szcze­gólnego znaczenia u P. Teilharda de Chardin {etoffe de l'univers), według którego tworzywo wszechświata ma charakter za­równo materialny, jak i duchowy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWÓRCZOŚĆ

   

  TWÓRCZOŚĆ gr. poiesis, demiourgta; łc. creatio; nłc. creamen; ang. creativity; fr. creation; nm. Kreativitat

  metaf. W odróżnieniu od -> stwarza­nia (1) — działanie polegające na przetwa­rzaniu czegoś istniejącego, powodowanie powstawania czegoś nowego jako orygi­nalnej kompozycji tworzonej z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYCHIZM

   

  TYCHIZM tyche = przypadek) ang. tychism; fr. tychisme; nm. Tychismus

  Termin wprowadzony przez C. S. Peirce'a (1892) na określenie jego własnego poglą­du, według którego nie ma w świecie ab­solutnego zdeterminowania, co nie jest tylko wyrazem naszej nieznajomości przyczyn, lecz zdaje się stanowić...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas

  Wskutek swego kolistego kształtu i funkcji umacniania jest symbolem siły, mocy, wyświęcenia, wierności (przywiązania do jakiejś, osoby. grupy lub żądania), ochrony i czystości. Natomiast zrabować komuś jego pas. znaczy pozbawić go jego związków i i jego siły, niekiedy też jego godności.

  W Indiach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palce

  W różnych plemionach afryk. odgrywają bardzo złożoną rolę symboliczną, która łączy się z różnorakimi odniesieniami życiowymi i doznaniami cielesnymi. W tradycji astrologicznej kciuka przyporządkowywano Wenus, palec wskazujący — Jowiszowi, palec środkowy — Saturnowi, palec serdeczny — Słońcu, a...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasterz

  W wielu kulturach pasterz ma relig. znaczenie symboliczne w sensie rozważnej i troskliwej postaci ojcowskiej. Boga i władcę niejednokrotnie rozumiano jako pasterza.

  Insygnia władców egip. wywodziły się ze świata pasterzy. Bóg jest Pasterzem ludu Izraela; Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem: jest to...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palma

  Przede wszystkim palma daktylowa — sięgające ponad 20 metrów drzewo o sprężystym pniu, którego wiatr nie złamać; palma może osiągać 300 lat życia. U Babilończyków uchodziła za drzewo boskie. W Egipcie łącząc się zapewne z symbolicznym znaczeniem drzewa życia (drzewo), często była wzorem dla...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ouroboros, Uroboros

  Wąż gryzący własny ogon (niekiedy też jeden lub dwa smoki lub — rzadko — ptak lub dwa ptaki o długiej szyi); symbol nieskończoności, wieczystego powrotu, zstąpienia ducha w świat fizyczny i jego powrotu. W alchemii często symbol przemieniającej się materii.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt

Do góry