Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  UMOWA SPOŁECZNA

   

  UMOWA SPOŁECZNA ang. social contract; fr. contrat social, pacte social; nm. Gesellschaftsvertrag, Yerabredung

  Hipotetyczna zasada funkcjonowania spo­łeczeństwa przyjęta w doktrynach prawa natury. Wyjaśnia ona podstawę i początki społeczeństwa — również podstawy wła­dzy politycznej — tym, że w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZASADNIENIE

   

  UZASADNIENIE ang. foundation; fr. fondement; nm. Begrundung, Grundlegung

  metod. Wykazanie, że jakaś wypowiedź spełnia warunki pozwalające uznać ją za twierdzenie prawdziwe lub słuszne (—> uznawanie /2/).

  Rozróżnia się:

  uzasadnienie bezpośred­nie — polegające na odwołaniu się do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMYSŁ

   

  UMYSŁ gr. noris, phren; łc. animus, mens (2); ang. mind; fr. esprit; nm. Geist (1), Gemiit (2)

  1. psych., t. pozn. Władze duchowej sfe­ry życia człowieka, tj. -^ intelekt i -^ wola, przejawiające się przede wszystkim w zdol­ności poznawania i wyboru. —> Rozum, -^ cogitatio.

  2. psych., t. pozn. Mens —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZDOLNIENIE

   

  UZDOLNIENIE nłc. aptitudo; ang. aptitude, faculty; fr. aptitude; nm. Eignung

  psych. Cecha ludzkiej osobowości wpły­wająca na sposób i poziom rozwiązywa­nia różnych problemów: życiowych, orga­nizacyjnych, naukowych, technicznych, artystycznych i in. W ^ analizie (5) czyn­nikowej uzdolnienia traktuje się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPORZĄDKOWANIE (LOGICZNE)

   

  UPORZĄDKOWANIE (LOGICZNE) ang. order

  metod. Uszeregowanie elementów da­nego —> zbioru (1) w taki sposób, by każdy z nich znalazł określone miejsce w szeregu ze względu na jakąś —> relację (2) porząd­kującą zachodzącą między nimi. Uporząd­kowanie logiczne, obok —> typologii (1) i —> klasyfikacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZNAWANIE

   

  UZNAWANIE gr. sygkatdthesis (= akt uznania) (1); ang. acceptance, assent; fr. assentiment; nm. Anerkennen, Setzung

  W filozofii stoickiej: umysłowe po­twierdzenie spostrzeżeń.

  metod. Przyjęcie zdania do -> systemu dedukcyjnego lub do -^ teorii (4b) empiry­cznej, podyktowane regułami uznawania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPRAWNIENIE

   

  UPRAWNIENIE łc. ius; ang. right; fr. le droit; nm. Recht, Berechtigung, Bemachtigung

  et. -^ Prawo (ID) podmiotowe (ius) w od­różnieniu od prawa przedmiotowego {lex), wskazujące na dobra, jakie są należ­ne podmiotowi i których respektowania może on, a nawet powinien się domagać od innych ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŁOŻENIE

  UŁOŻENIE gr. keisthai; łc. situs; ang. situation; fr. situation; nm. Lage

  metaf. Jedna z dziesięciu wymienionych przez Arystotelesa —> kategorii (1) bytu, mianowicie —> przypadłość (1) relacyjna wyróżniona ze względu na usytuowanie (situm esse) różnych części integralnych ja­kiegoś bytu jednych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz

  Symbol dóbr materialnych w najszerszym sensie. Jako jakby abstrakcyjna forma wszelkich dóbr ziemskich pieniądz, podobnie jak złoto, interpretowany jest z moralnego punktu widzenia, również jako symbol przywiązania do świata lub też skąpstwa.

  Jako wybijana moneta (podobnie jak pieczęć) w chrześcijaństwie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherz, pęcherzyk powietrza

  Symbol niepoważnych, nierealistycznych planów i pragnień. W kontekście relig. i moralnym, przede wszystkim w buddyzmie i taoizmie, symbol znikomości i nietrwatości świata.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /184

  praca w formacie txt

Do góry