Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WITALIZM

   

  WITALIZM (łc. vis vitalis = siła życiowa) ang. vitalism; fr. vitalisme; nm. vitalismus

  filoz. przyr. Doktryna, według której ist­nieje zasadnicza różnica pomiędzy mate­rią ożywioną a nieożywioną, wobec czego zjawiska życiowe są niesprowadzalne do procesów fizykochemicznych. Według wi­talizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /2 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECZNOŚĆ

   

  WIECZNOŚĆ gr. aión; łc. aeternitas (la), aevum (2b); nłc. sempiternitas; ang. eternity, aeviternity (2b); fr. eternite; nm. Ewigkeit

  1. filoz. przyr., metaf. Nieposiadanie cza­sowego początku ani końca — pojęcie od­noszone w starożytnej filozofii greckiej do tworzywa świata (-^ chaos, pramateria) i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECZNY POWRÓT

   

  WIECZNY POWRÓT gr. apokatdstasis; ang. endless return of everything; fr. retour eternel, palingenese cyclique; nm. ewige Wiedergeburt, Kreislaufder Welt

  1. W wyobrażeniach kosmogonicznych starożytnych Greków:

  a) Jońska teoria „kołowrotu", wyrażona przez Anaksymenesa i Anaksymandra (któ­rzy przyjmowali...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERYFIKACJA

   

  WERYFIKACJA (nłc. <veńficatio> = spraw­dzenie) ang. verification, confirmation; fr. verification; nm. Yerifikation, Bewahrheitung

  metod. Wykazanie prawdziwości dane­go zdania.

  Weryfikacja empiryczna — wykazanie prawdziwości zdania na pod­stawie danych doświadczenia, dokonywa­ne w ten sposób, że ze zdania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERYSYMILIZM

   

  WERYSYMILIZM <łc. verisimilis = pra­wdopodobny, mający podobieństwo do prawdy)

  t. pozn. Zaproponowana przez A. Krokiewicza nazwa poglądu Filona z Laryssy, według którego istnieje rodzajowa — nie obiektywna, lecz subiektywna — prawda ludzka, narzucana poszczególnym ludziom przez ich rodzajową naturę i nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIARA

   

  WIARA gr. pistis; łc.fides; ang. faith; nm. Glaube

  W węższym znaczeniu: uznanie czegoś za prawdę na podstawie argumentów, które nie stanowią ścisłego dowodu, zwłaszcza zaś na podstawie cudzego świadectwa.

  W szerszym znaczeniu: postawa du­chowa obejmująca akceptację i jednocześ­nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIDZENIE W BOGU

   

  WIDZENIE W BOGU (tłum. fr. <vision en Dieu>}

  Teoria N. de Malebranche'a, według któ­rej człowiek widzi w Bogu — poprzez -^ idee (IIAa) — nie tylko „prawdy wieczne" czy też normy wyznaczające sądy o war­tości (doktryna Augustyna), lecz również rzeczy materialne. W ten sposób kontakt poznawczy człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKOWANIE

   

  WARUNKOWANIE ang. conditioning; £r. conditionnement; nm. Konditionierung, Konditionieren, Konditionalitat, Bedingtheit

  psych, a) Warunkowanie klasyczne (I. P. Pawłów) — proces prowadzący do zwię­kszenia się repertuaru bodźców, które wy­wołują reakcję organizmu (tzw. uczenie się bodźców).

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VIS AESTIMATIVA

   

  VIS AESTIMATIVA (nłc. vis aestimativa> = władza osądu) nm. Urteilskraft

   Scholastyczne określenie (Awicenna, Tomasz Z Akwinu, F. Suarez) tzw. władzy oce­ny zmysłowej, dzięki której zwierzęta mia­łyby poznawać, co jest dla nich użyteczne, a co szkodliwe (—> instynkt /I/). Władza ta — według...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĄTPIENIE

   

  WĄTPIENIE łc. dubitatio; ang. douht; iv. doute; nm. Zweifel, Bezweiflung

  1. t.pozn. W przeciwstawieniu do—> pew­ności (1) — brak -^ asercji (1) u kogoś, kto się zastanawia, czy jakiś fakt rzeczywiście występuje, czy jakieś zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Wątpienie meto­dyczne (doute methodique)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /958

  praca w formacie txt

Do góry