Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WRAŻENIE

   

  WRAŻENIE gr. typosis, aisthesis; łc. sensus; ang. sensation; fr. sensation; nm. Empfindung

  psych., t. pozn. Elementarny fakt psychi­czny wywołany przez pobudzenie które­goś z organów zmysłowych danego pod­miotu. Wrażeniami są np. barwy, dźwięki, smaki, zapachy. Dawniej wrażenia nazy­wano —> czuciami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRODZONY

   

  WRODZONY gr. emphytos; łc. innatus; ang. innate; fr. inne; nm. angeboren, eingeboren

  t. pozn., psych. W przeciwstawieniu do nabytego — należący do natury człowieka i istniejący w niej od początku jego życia w postaci bądź aktualnej (np. formy a prio­ri według I. Kanta), bądź wirtualnej (np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSZECHŚWIAT

   

  WSZECHŚWIAT gr. kosmos, tó pan, tó hólon; łc. universum; ang. universe; fr. uniyers; nm. Universum, AU, Weltall

  W odróżnieniu od —> świata, który może stanowić tylko część Wszechświata — ca­łość, na jaką składają się wszystkie ciała niebieskie wraz z otaczającą je przestrzenią ko­smiczną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /2 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYJAŚNIANIE

   

  WYJAŚNIANIE łc. explanatio; ang. explanation; fr. explication; nm. Explikation, Erklarung, Entfaltung

  metod. Tłumaczenie — rodzaj -> ro­zumowania (2b) redukcyjnego, który po­lega na dobieraniu racji do następstwa uz­nanego skądinąd za prawdziwe.

  metod. Podanie odpowiedzi na pyta­nie, dlaczego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLNOŚĆ

   

  WOLNOŚĆ gr. eleutheria (= wolność we­wnętrzna — stoicy; wolność od zbędnych potrzeb — Epikur; wolność polityczna — Arystoteles); łc. libertas; ang. liberty, fre­edom; fr. liberte; nm. Freiheit

  metaf. Całkowita niezależność istoty żywej od czegokolwiek; w tym znaczeniu bezwzględnie wolny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /4 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLA CHCĄCA - WOLA CHCIANA

   

  WOLA CHCĄCA - WOLA CHCIANA (tłum. fr. wolonte voulante, volonte voulue>)

  Pojęcia występujące u M. Blondela i E. Le Roy: wolą chcianą człowiek dokonuje wy­boru celów, które wyraźnie sobie przed­stawia; wola chcąca zmierza zawsze poza cele jego doraźnych pragnień, ku dobru absolutnemu, które zna on...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLA MOCY

   

  WOLA MOCY (tłum. nm. <Wille zur Machb) ang. will to -power; fr. volonte de puissance

  U F. W. Nietzschego: ukonkretniona Schopenhauerowska —> wola życia, prze­ciwstawiona Darwinowskiej —> walce (1) o byt. Konkretyzacja ta polega na wskaza­niu, że człowiek chce nie tylko utrzymać się przy życiu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLA ŻYCIA

   

  WOLA ŻYCIA (tłum. mn. <Wille zum Leben>) ang. will to live; fr. volonte de vivre, vouloir vivre

  U A. Schopenhauera: uniwersalna zasa­da dotycząca istot żywych, zgodnie z któ­rą wszystkie one dążą do utrzymania ży­cia w formie właściwej ich rodzajowi lub gatunkowi; —> wola mocy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLNA WOLA (wolna decyzja, wol­ność woli)

   

  WOLNA WOLA (wolna decyzja, wol­ność woli) łc. liberum arbitrium; ang. free-will; fr. libre-arbitre; nm. Willensfreiheit

  Nieskrępowana niczym — szczególnie wcześniejszymi uwarunkowaniami psy­chicznymi czy fizjologicznymi — zdol­ność wyboru (liberum arbitrium indifferentiae; freedom of indifference)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLA

   

  WOLA gr. boulesis; łc. voluntas; ang. will; fr. volonte; nm. Wille

  1. W psychologii filozoficznej: pożąda­nie umysłowe, tj. naturalna i konieczna dążność człowieka do -> dobra (2). Obok intelektu jest to wyższa władza duchowa człowieka, będąca realną możnością działania, przejawiania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /3 717

  praca w formacie txt

Do góry