Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WZÓR OSOBOWY

   

   

  et. Moralno-społeczny model człowie­ka, będący zespołem zalet cenionych w da­nym środowisku i stanowiący personifi­kację ideałów w procesie samourzeczywistnienia lub w procesie wychowania. Ce­chy partykularne wzoru osobowego by­wają uwarunkowane charakterem środo­wiska, w którym ten wzór został...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „WZIĘCIE W NAWIAS"

   

  „WZIĘCIE W NAWIAS" (tłum. nm. <Einklammerung>) ang. bracketed; fr. la mise entre parentheses

  Einklammerung, tzn. nieuwzględnienie czegoś — wyrażenie używane przez E. Husserla w sensie przenośnym; przyjęło się ono w fenomenologii głównie jako okre­ślenie redukcji transcendentalnej (—> redu­kcja...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYOBRAŻENIE

   

  WYOBRAŻENIE gr. ennoia, phantasia (u stoików: phantasia kataleptike = wyobraże­nie chwytne), phantasmós; łc. imago; nłc. phantasma; ang. image, representation; fr. image, representation; nm. Einbildung, Vorstellung

  psych., t. pozn. -^ Przedstawienie (a) oglą­dowe (naoczne) czegoś. U brentanistów i w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYPARCIE

   

  WYPARCIE ang. repression; fr. refoulement; nm. verdrdngung

  psych. Podstawowy -^ mechanizm ob­ronny (1) naszego „ja", stanowiący podło­że innych mechanizmów obrormych (ta­kich jak —> projekcja /!/,—> racjonalizacja, -^ sublimacja, -^ kompensacja /1 /); dzię­ki niemu różne uczucia, myśli, wspomnie­nia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYRAŹNOŚĆ

   

  WYRAŹNOŚĆ ang. distinctness; fr. nettete; nm. Deutlichkeit, Ausdrticklichkeit

  1. U R. Descartes'a: cecha pojęcia pozwalająca odnosić je do jego przedmiotu i odróżniać ów przedmiot od każdego innego. Jest to druga z postulowanych przez Kartezjusza podstawowych cech pojęć (—> idei /IVa/) jako tego, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYRAŻANIE

   

  WYRAŻANIE ang. expressing; fr. expression; rwa. Ausdruckung

  W semiotyce logicznej — stosunek, jaki zachodzi między wyrażeniem języka lub irmym znakiem (np. gestem) a przeżycia­mi osoby posługującej się tym znakiem: znak wyraża myśli, uczucia, żądania itp. W logicznej teorii języka rozpatruje się w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYRAŻENIE

   

  WYRAŻENIE łc. terminus, vox; nłc. expressio; ang. expression; fr. expression; nm. Ausdruck

  Środek wyrazu, taki np. jak dźwięk lub jakiekolwiek irme zjawisko fizyczne, przez które podmiot wyraża swoje przeżycia: pragnienia, żądania, uczucia itp., głównie zaś przeżycia o charakterze epistemicznym —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIKANIE

   

  WYNIKANIE nłc. resultatio; ang. follow, implication (a, b), inference (c), illation (c); fr. implication (a, b), inference (c), deduction (c); nm. Implikation (a, b), Schluflfolgerung (c)

  log. Następujące relacje między zdania­mi:

  wynikanie implikacyjne — zdanie B wynika implikacyjnie ze zdania A, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYOBRAŹNIA

   

  WYOBRAŹNIA gr. phantasia; łc. imaginatio; nłc. phantasia, vis imaginaria; ang. imagination; fr. imagination; nm. Phantasie, Einbildungskraft

  psych., t. pozn. W odróżnieniu od poj­mowania — zdolność przedstawiania sobie (^ przedstawienie w postaci ob­razowej bądź to czegoś minionego, bądź czegoś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLUNTARYZM

   

  WOLUNTARYZM <łc. voluntarius = za­leżny od woli) ang. voluntarism; ix. volontarisme; nm. voluntarismus, Ethelismus

  Termin utworzony przez F. Tonniesa (1883) {voluntaristisch — „woluntarystyczny"), a rozpowszeclmiony przez F. Paulsena (1892), odnoszony do różnych doktryn filozoficznych (m. in. do poglądów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 481

  praca w formacie txt

Do góry