Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Analogia wiary

  Wyrażenie zaczerpnięte z Rz 12, 5, a używane w teologii katolickiej w celu przypo-mnienia, że fragment Pisma Świętego albo jakiś aspekt wiary trzeba interpretować w łączności zjedna i niepodzielną wiarą Kościoła (DH 3016, 3283; ND 221).

  Kari Barth (1886-1968) używał tego wyrażenia na oznaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anabaptyści

  (gr. “powtórnie udzielający chrztu”). Ruch, który powstał w wieku XVI (przede wszystkim w Niemczech, Holandii i Szwajcarii); jego zwolennicy uważali chrzest dzieci za nieważny i głosili ko-nieczność “powtórnego chrztu” dorosłych. Dzieli się na kilka grup, z których najsławniejszej przewodził Tomasz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anamneza

  (gr. “wspomnienie, wspominanie”). Wspominanie Bożych zbawczych interwencji w dzieje świata, szczególnie Męki Chrystusa, Jego śmierci, zmartwychwstania i uwielbienia. Podczas sprawowa-nia Eucharystii polecenie Pana: “To czyńcie na moją pamiątkę” (1 Kor 11, 24-25; Łk 22, 19) zachęca zgromadzenie, by swoim...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anachoreci

  (gr. “wycofujący się” z życia publicznego). Wyrazem tym określano mnichów wschodnich, którzy prowadzili życie pustelnicze, tak jak eremici na Zachodzie.

  O ile zachodni eremici mogą być pod kierownictwem miejscowego biskupa (CIC 603 § 2), anachoreci wschodni mogą być powiązani z klasztorami (CCEO 481-85...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatema

  (gr. “przekleństwo” albo “rzecz lub osoba przeklęta”) Uroczysta forma wyklęcia lub wyłącze-nia ze wspólnoty. Św. Paweł posługuje się tym wyrazem przeciw każdemu, kto głosi fałszywą Ewangelię (Ga 1, 9) albo nie miłuje Chrystusa (1 Kor 16, 22).

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anafora

  (gr. “podwyższenie - podniesienie się”). Modlitwa eucharystyczna albo kanon w czasie Mszy świętej.

  Zazwyczaj zawiera on wstępny dialog, dziękczynienie, słowa ustanowienia Najświętszego Sakramentu z Ostatniej Wieczerzy, anamnezę, epiklezę i doksologię. Wschodni Syryjczycy nazywali anaforę “quddasza”...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anawim

  (hebr. “ubodzy, uciśnieni”). Ludzie biedni, pozbawieni majątku i pozycji społecznej. Chociaż czasami uważano ubóstwo za skutek lenistwa (Prz 10,4) i znak gniewu Bożego, to jednak prorocy domagali się sprawiedliwości dla uciśnionych (Iz 10,2).

  Toteż wyraz ten zaczął oznaczać tych wszystkich, któ-rzy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wiary

  Studium nad pobudkami prowadzącymi do wiary w Boga, który się z własnej woli objawił w Jezusie Chrystusie. Analiza tych pobudek wskazuje, że auctoritas Dei revelantis (łac. “powaga Boga objawiającego”) jest decydującym czynnikiem w podjęciu aktu wiary.

  Zob. przesłanki wiary, przeży-cie religijne...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ambona

  (gr. “iść w górę”). W starożytnych kościołach podwyższony stopień (albo przed ołtarzem, albo na środku kościoła), z którego kantorzy (łac. “śpiewacy”) prowadzili śpiew, lektorzy (łac. “czytający”) czytali teksty z Pisma Świętego, a kaznodzieje wygłaszali kazania. Czasami kościoły miały dwie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angelologia

  (gr. “nauka o aniołach”). Traktat w teologii systematycznej, zajmujący się studiami nad funkcjami, naturą oraz hierarchią aniołów, a także ich kultem i ikonografią.

  Zob. ikona.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /204

  praca w formacie txt

Do góry