Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Archidiakon

  (gr. “wyższy sługa”). Pierwotnie przewodniczący kolegium diakonów, którzy służyli bi-skupowi pomocą w zarządzaniu diecezją! w jej sprawach dyscyplinarnych. Później wyrazem tym zaczęto oznaczać kapłana, który pełni ważne obowiązki w diecezji.

  Zob. diakon, diecezja.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antynomizm

  (gr. “przeciw prawu”) Lekceważenie albo pogarda prawa. Ogólnie rzecz biorąc, postawa ta może się opierać na racjach filozoficznych lub teologicznych, płynąć z psychologicznego odrzucenia au-torytetu, może też być podyktowana chciwością ekonomiczną. Od czasów Nowego Testamentu rozmaite sekty...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia

  (gr. “nauka o człowieku”). Interpretacja ludzkiego istnienia (jego początku, natury i prze-znaczenia) w świetle wiary chrześcijańskiej.

  Zob. eschatologia, grzech pierworodny, łaska, obraz Boży, protologia, przebóstwienie, stworzenie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antysemityzm

  Wrogość w stosunku do Żydów oparta na motywach rasowych, religijnych i politycz-nych. Sobór Watykański II odrzucił zarzut, że Żydzi są zbiorowo winni śmierci Jezusa i wyraził ubole-wanie z powodu “nienawiści, prześladowań i przejawów antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez ko-gokolwiek były...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropomorfizm

  (gr. “na kształt, na sposób ludzki”) Przypisywanie Bogu cech ludzkich, i to zarówno fizycznych (np. usta, twarz i ręce), jak uczuciowych (np. smutek, radość, gniew).

  Zob. teologia apofa-tyczna, teologia negatywna.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Animizm

  (łac. “duch, dusza”). Właściwy pierwotnym wierzeniom religijnym pogląd według którego pewne rośliny lub przedmioty mają swojego własnego ducha lub swoją własną duszę.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apokatastaza

  (gr. “przywrócenie do stanu pierwotnego, powszechna naprawa”). Teoria przypisywana, wydaje się niesłusznie, Orygenesowi (ok. 185 - ok. 254), a później potępiona jako heretycka, według której aniołowie i ludzie - nawet demony i potępieńcy - zostaną ostatecznie zbawieni (por. DH 409,411).

  Apokatastazę w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antychryst

  (gr. “przeciwnik Chrystusa”) Najwyższy przeciwnik Chrystusa, związany z końcem świata (1 J 2,18,22; 4,3) i przyjmujący postać osobową w tych, którzy odrzucają wcielenie (2 J 7). Utożsamiano go także z “człowiekiem grzechu” (2 Tes 2, 3-10) oraz z “bestią” (Ap 11, 7; por. DH 916, 1180).

  Temat Antychrysta...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aniołowie

  (z gr. “angelos” = “wysłaniec, posłaniec”) Duchowi wysłańcy Boga, uznawani - choć w różny sposób - przez judaizm, chrześcijaństwo i islam.

  We wcześniejszej tradycji Starego Testamentu aniołów z trudem tylko można było odróżnić od Boga (Rdz 16, 7-13); ich zadaniem było pośredniczenie między Bogiem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antyfona

  (gr. “naprzemienna odpowiedź” lub “refren”). Werset często zaczerpnięty z Psalmów lub in-nych ksiąg Pisma Świętego, śpiewany przez chór na przemian z wiernymi, lub przez jeden chór na prze-mian z drugim.

  Wspólne dla wszystkich liturgii chrześcijańskich, antyfony zwykle podkreślają obcho-dzone właśnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt

Do góry