Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Diaspora

  (gr. “rozproszenie”). Początkowo wyraz ten stosowano do Żydów deportowanych podczas podboju asyryjskiego (722 przed Chr.) i babilońskiego (597 przed Chr.), w końcu jednak zaczął on oznaczać wszystkich Żydów żyjących poza granicami Palestyny (J 7, 25), których w czasach Jezusa w samej Aleksandrii mogło...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demony

  (gr. “bóstwo niższego rzędu, demon”). Istoty duchowe, które w tradycji żydowskiej i chrześci-jańskiej odpowiadają diabłom, czyli aniołom zbuntowanym przeciw Bogu i skłonnym do wyrządzania szkody ludziom.

  Zob. diabeł.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dawna protestancka prawowierność

  Wierność tym chrześcijańskim prawdom wiary, które zostały wyprowadzone z Pisma Świętego i z nauki wczesnego Kościoła; starały się o nią główne Kościoły wyro-słe z reformacji w XVI i XVII stuleciu.

  Zob. kalwinem, luteranizm, nowa prawowierność, protestanci, reformacja.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diakonisa

  We wczesnym Kościele kobieta pełniąca obowiązki podobne do obowiązków diakona. Diakonisa troszczyła się o chorych i ubogich oraz asystowała kapłanowi udzielającemu chrztu kobietom. Stan diakonisy, głównie ze względu na upowszechnienie się chrztu dzieci, zanikł w średniowieczu, ale odżył w wieku XIX...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denzinger

  Zbiór fragmentów zaczerpniętych z dokumentów Kościoła ułożonych chronologicznie, ogłoszony drukiem w roku 1854 przez Heinricha Josepha Denzingera. Trzydzieste siódme wydanie tego zbio-ru, przejrzane i poprawione przez Peter Hunermanna, ukazało się w roku 1991.

  Spośród innych dzieł Denzingera warto...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dedykacja Kościoła

  Uroczysty obrzęd zastrzeżony biskupowi lub jego delegatowi, wskutek którego pewien określony budynek zostaje przeznaczony do sprawowania chrześcijańskiego kultu i w ten sposób wskazuje na szczególną obecność Boga i Kościoła w świecie.

  Na Zachodzie obrzęd ten zazwyczaj obejmuje odprawienie Mszy św. i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depozyt wiary

  (łac. “skarb, skarbiec”). To wszystko, co Bóg nam ostatecznie objawił przez Jezusa Chry-stusa dla naszego zbawienia, a co się uważa za skarb powierzony Kościołowi do przechowywania, wyja-śniania i wiernego głoszenia wszystkim ludziom aż do skończenia czasów (1 Tm 6, 20; 2 Tm 1, 12, 14; por. DV 10, GS...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  De fide

  (łac. “wchodzący w zakres wiary”). Stwierdzenie teologiczne, mające najwyższy stopień pewno-ści, pochodzące z Bożego objawienia i jako takie ogłoszone przez Urząd Nauczycielski Kościoła.

  Zob. dogmat, kwalifikacja teologiczna, urząd nauczycielski kościoła.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Determinizm

  (łac. “określanie, ograniczanie”). Wyjaśnienie wszechświata, według którego wszystkie wydarzenia zachodzą w sposób nieunikniony i bez żadnego wpływu naszej wolnej woli.

  Według determinizmu genetycznego, ludzkie zachowanie (np. skłonność do przestępstw, czy uzależnienia od narkotyków) jest z góry...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deizm

  (z łac. “Bóg”). Pojemny wyraz stosowany na określenie poglądów wielu angielskich, europejskich i amerykańskich pisarzy XVII oraz XVIII wieku, którzy w różny sposób kładli nacisk na rolę rozumu w religii i odrzucali objawienie, cuda i jakikolwiek wpływ Opatrzności na naturę i na dzieje ludzkie.

  Niektórzy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt

Do góry