Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Eparchia

  (gr. “prowincja, okręg”). Wyraz często występujący w kanonach soborów powszechnych na Wschodzie, a oznaczający kościelną jednostkę administracyjną kierowaną przez metropolitę. Obecnie odpowiada ona diecezji.

  Zob. diecezja, egzarcha.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eschatologia

  (gr. “nauka o rzeczach ostatecznych”). Gałąź teologii systematycznej zajmująca się osta-tecznym królestwem Bożym takim, jakie zostało wyrażone w czasach przygotowania w Starym Testamencie (np. nadzieje mesjańskie), w przepowiadaniu Jezusa i nauczaniu Kościoła nowotestamentalnego. Według Alberta...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epifania

  (gr. “ukazanie się, objawienie”). Ogólnie rzecz biorąc, jest to każde objawienie się bóstwa w czasie i przestrzeni (Wj 3,12; 19,18; Dz 2,3-4). Pisma św. Jana wskazuj ą na wcielenie i na całe życie Chrystusa jako na epifanię (J 1, 14; 1 J 1, 1-3).

  Na Wschodzie, przynajmniej od IV wieku, 6 stycznia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Esseńczycy

  Ascetyczne i doskonale zorganizowane ugrupowanie żydowskie, o którym wspominają: Filon (ok. 20 przed Chr. - ok. 50 po Chr.), Pliniusz Starszy (ok. 23-79) oraz Józef Flawiusz (ok. 37 - ok. 100).

  Prawdopodobnie ich historia rozpoczyna się w drugim stuleciu przed Chrystusem, i trzeba ich chy-ba utożsamiać ze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikleza

  (gr. “wezwanie”). Ogólnie rzecz biorąc, każde wezwanie skierowane do Boga, aby pobłogosławił lub uświęcił rzecz stworzoną (por. 1 Tm 4, 1-5). W anaforze, czyli kanonie mszalnym, epikleza jest modlitwą z prośbą, żeby Duch Święty albo Logos zstąpił na dary ofiarne i zamienił je w Ciało i Krew...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estetyka

  (gr. “odczuwający”). Zasady wydawania sądu o przedmiotach pięknych. Teologia potrzebuje zasad estetycznych, ukształtowanych przez doświadczenie artystyczne, kulturalne i kontemplacyjne, aby we właściwy sposób ocenić wizerunki materialne ukazujące i przekazujące rzeczywistości duchowe i Boże (por. GS 57...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Episkopat

  (gr. “episkopos = nadzorca, biskup”). Rządy Kościołem przez biskupów, którzy wspólnie jako następcy kolegium apostolskiego, w oparciu o Nowy Testament, tworzą obecne kolegium biskupów od-powiedzialne za sprawowanie tych rządów.

  Zob. biskup, diecezja, kolegialność, ordynariusz, papież, sukcesja...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enhypostazja

  (gr. “w osobie”). Nauka o tym, że Chrystus ma pełną ludzką naturę, która się uosobiła w ten sposób, że została przyjęta przez hipostazę albo słowo. Człowieczeństwo Chrystusa istnieje w hipo-stazie Słowa Bożego (stąd enhypostazja).

  Zapewne przedstawiciel neochalcedonianizmu Leoncjusz z Jerozolimy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspiacja

  (łac. “odpokutowanie za winę, oczyszczenie”). Wynagrodzenie za grzechy i naprawa szkód wyrządzonych Bogu i porządkowi moralnemu. Żydzi potrzebę odpokutowania za grzechy wyrazili w ustanowieniu dnia pokutnego, Jom Kippur.

  Nowy Testament, a szczególnie autor Listu do Hebrajczyków, uważa, że Chrystus jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzorcyzm

  (gr. “zaprzysięganie, zaklinanie pod przysięgą”). Wypędzanie złych duchów (albo nawet samego diabła) z ludzi opętanych albo nawiedzonych ich mocą.

  Pewną formę egzorcyzmu odnajdujemy w modlitwach poprzedzających chrzest. W wypadku człowieka opętanego egzorcysta wyznaczony przez biskupa sprawuje obrzęd...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt

Do góry