Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Filozofia religii

  Filozoficzne badanie języka, przekonań, przeżyć i praktyk religijnych. Ta raczej niejasno określona nauka została stworzona przez Davida Hume'a (1 711-1776), Immanuela Kanta (1724-1804), Georga Wilhelma Friedricha Hegla (1770-1831) i innych przedstawicieli Oświecenia, którzy czę-sto pomniejszali znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fideizm

  (łac. “wiara”). Kierunek charakteryzujący się:

  a. niedocenianiem rozumu w badaniu spraw religijnych,

  b. zbytnim podkreślaniem swobodnego decydowania się na wiarę. W najlepszym razie fideizm słusznie podważa próby naukowego uzasadnienia wiary chrześcijańskiej. W najgorszym razie ukazuje on wiarę jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia transcendentalna

  Odmiana tomizmu, stworzona przez jezuitę belgijskiego, Józefa Marćchala (1878-1944) w odpowiedzi na krytyczną filozofię Immanuela Kanta (1724-1804). Od czasów Rene De-scartesa (1596-1650) każdy musiał znać pytanie o podmiot, który pyta o wiedzę i jej szuka, ale jest cał-kowicie świadomy tego, że może...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fides fiducialis

  (łac. “wiara jako zawierzenie”). Według Marcina Lutra (1483-1546) główny czynnik wiary. Późniejsi teologowie luterańscy, chociaż przyjmują priorytet tego pełnego zaufania (fiducid) zbawieniu dokonanemu przez Chrystusa, do elementów wiary zaliczają także rolę rozumu i zgodę.

  Zob. luteranizm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Extra ecclesiam nulla salus

  (łac. “poza Kościołem nie ma zbawienia”). Sentencja pochodząca od św. Cypriana z Kartaginy (zm. 258), która podkreśla konieczność przynależności do Kościoła Chrystusowe-go, żeby osiągnąć zbawienie (Mk 16,16; LG 14).

  Nie oznacza to jednak, że odmawia ona zbawienia tym, którzy nie należą wprawdzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia wieczysta

  Wyrażenie upowszechnione przez neoscholastyków, ale sięgające korzeniami do Augustyna Steuchusa (1496-1548), biskupa Kissamos na Krecie, który w swym dziele pt. De perenni Philosophia (1540) wnioskował za istotną zgodą między (a) myślą takich chrześcijańskich platoników jak Marsyliusz Ficino (1433-1499)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fides ouaerens intellectum

  (łac. “wiara szukająca zrozumienia”). Jest to tytuł, jaki św. Anzelm z Canterbury (ok. 1033-1109) nadał pierwotnie jednemu ze swych dzieł (nazwanemu później Proslogion).

  Wyrażenie to, będące odmianą Augustynowego “credo, ut intellegam” (łac. “wierzę, żebym mógł zrozu-mieć”), wskazuje, że w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelie synoptyczne

  (gr. “objęcie wzrokiem”). Ewangelie według św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza, które sobie często ściśle odpowiadają w treści i sposobie wypowiadania się (frazeologia).

  Wyrażenie pochodzi od protestanckiego znawcy Nowego Testamentu, Jakoba Johanna Griesbacha (1745-1812), który te trzy Ewangelie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelizacja

  Przepowiadanie wszystkim narodom (Mt 28, 19-20; Rz 10, 12-18) i kulturom Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie (Mk 1, 1).

  Mocą Ducha Świętego (Dz 1, 8) orędzie ewangeliczne dociera zarówno do chrześcijan wyobcowanych z Kościoła, jak do niechrześcijan (praca misyjna).

  Posłannictwo Boże Kościoła nakłada...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja

  (łac. “rozwój”). Teoria, której twórcą jest Karol Darwin (1809-1882); według niej obecne isto-ty żywe rozwinęły się stopniowo drogą doboru naturalnego z bytów mniej złożonych.

  Niektórzy fundamentaliści błędnie utrzymywali, że teoria rozwoju biologicznego kłóci się z opowiadaniem Księgi Rodzaju o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt

Do góry