Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Gatunek literacki

  Szczególny styl albo forma zewnętrzna utworu pisanego. Może on być krótki (np. psalm lamentacyjny albo przypowieść w obrębie Ewangelii) lub dłuższy (np. Ewangelia bądź homilia jakiegoś Ojca Kościoła). Gatunek literacki trzeba interpretować odpowiednio do ogólnych zasad rządzących tym sposobem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gloria

  (łac. “chwała”). Bardzo stary hymn, którego natchnieniem stały się słowa śpiewane przez aniołów podczas narodzin Chrystusa (Łk 2, 14). W Mszy łacińskiej recytuje się go albo śpiewa w niedziele (oprócz Adwentu i Wielkiego Postu), w uroczystości i święta. W Kościele wschodnim odmawia się go podczas...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faryzeusze

  (hebr. “oddzieleni”). Pobożne ugrupowanie żydowskie, które się ukształtowało w II stuleciu przed Chr., przyjmowało zarówno Prawo pisane, jak ustne i skrupulatnie zachowywało wiele praktyk (na podstawie 366 pozytywnych oraz 250 negatywnych norm). Krytykowali oni Jezusa za przebaczanie grze-chów, za łamanie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma sakramentu małżeństwa

  Sposób sprawowania obrzędu sakramentu małżeństwa, ustalony w roku 1563 przez Sobór Trydencki i nakazany przez prawo kanoniczne (CIC 1108-1123; CCEO 828-842).

  Żeby małżeństwo było ważne, musi być zawarte przed biskupem miejscowym, przed kapłanem związa-nym urzędowo z konkretną parafią albo przed...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filioque

  (łac. “i Syna”). Wyrażenie dodane do Nicejsko-konstanty-nopolitańskiego wyznania wiary na synodzie, który się po raz czwarty odbył w hiszpańskim mieście Braga (675), ponieważ wydaje się, że dodanie go do wyznania wiary trzeciego synodu w Toledo (589) jest interpolacją (zob. DH 470). Wskazuje ono na to...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /2 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Febronianizm

  Niemiecka teoria o stosunkach między Kościołem a państwem, odrzucająca niektóre papieskie uprawnienia jako nabytki średniowieczne.

  Nazwa pochodzi od nazwiska Johanna Nikolausa von Hontheima (1701-1790), biskupa pomocniczego w Trier, który w roku 1763 pod pseudonimem lustinus Febronius opublikował książkę...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filokalia

  (gr. “umiłowanie piękna”).

  1. Antologia tekstów z pism Orygenesa (ok. 185 - ok. 254) sporządzona przez św. Bazylego Wiel-kiego (ok. 330-379) i św. Grzegorza z Nazjanzu (329-389).

  2. Ten sam tytuł wybrano dla antologii wypowiedzi na temat ascezy, życia samotnego i modlitwy serca zwanej hezychazmem; teksty...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenomenologia

  (gr. “nauka o zjawiskach”). Studium nad fenomenami, czyli zjawiskami, w przeciwień-stwie do noumena (gr. “rzeczy pojęte umysłem”), czyli do rzeczy takich, jakie są same w sobie, a nie takich, jakie nam się jawią.

  Po Immanuelu Kancie (1724-1804), który wprowadził ostre rozróżnienie mię-dzy światem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia

  (gr. “umiłowanie mądrości”). Nauka o najbardziej ogólnych zasadach rzeczy i o naszej wiedzy o nich. Filozofia grecka po Sokratesie (ok. 469-399 przed Chr.) i Platonie (ok. 428-348 przed Chr.) szczyt osiągnęła u Arystotelesa (384-322 przed Chr.), który ją umieścił w jednolitym systemie nauczania; sys-tem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ferendae sententiae

  (łac. “na mocy wyroku, który zostanie ogłoszony”). Kościelna sankcja karna, która moc wiążącą otrzymuje dopiero po jej formalnym nałożeniu przez sędziego kościelnego (zob. CIC 1314, 1318; CCEO 1402).

  Z powodu złożonej natury poszczególnych przypadków i subtelności prawnych większość sankcji w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt

Do góry