Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jutrznia

  Starodawna oficjalna modlitwa poranna Kościoła zachodniego, zwana laudes matutinae, czyli “wychwalanie o brzasku”. Wyrażenie “o brzasku” pochodzi stąd, że w klasztorach jutrznię odmawiano wczesnym rankiem; w katedrach te same modlitwy zwano po prostu laudes, czyli “wychwalanie”.

  Z tych dwóch sposobów...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Języki narodowe

  Języki ludowe, którymi się posługuje liturgia. Liturgie zazwyczaj zaczynały od języków miejscowych, chyba że inny język został wprowadzony przez misjonarzy albo przez naród podbijający.

  Dzieje liturgii wskazuj ą jednak stale na głębsze religijne zjawisko, mianowicie na napięcie, jakie istnieje między...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaddisz lub Qaddis

  (heb. “święty”) Bardzo stara doksologia żydowska, używana w modlitwie codzien-nej w synagodze. Wysławia Imię Boże za Jego wielkość i świętość, zanosi prośby analogiczne do dwóch próśb w Modlitwie Pańskiej, oraz wtóruje słowom z Księgi Ezechiela 38, 23: “Tak okażę się wielkim i świętym, tak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i energie

  Kluczowe rozróżnienie w teologii św. Grzegorza Palamasa (ok. 1296-1359), według którego istota Boża pozostaje niepoznawalna, inaczej niż “energie” albo formy Bożego oddziaływania dające życie i objawiające Boga. To rozróżnienie w Bogu zostało wymyślone po to, aby ochronić zarówno nasze przebóstwienie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jehowa

  Wyraz niewłaściwy na oznaczenie Boga, powstały w czasach Renesansu. Powstał wskutek zla-nia dwóch wyrazów hebrajskich oznaczających Boga, mianowicie ze spółgłosek JHVH albo YHWH oraz samogłosek należących do wyrazu “Adonai” (hebr. “Pan”), przy czym początkowe “a” ze względów brzmieniowych zamieniło...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i istnienie

  W systemie filozoficznym św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274) podstawowe, istot-ne rozróżnienie między dwoma zasadami bytu, które odpowiada za ostateczny skład tego wszystkiego, co istnieje w świecie stworzonym. Akt istnienia sprawia, że urzeczywistnia się potencjalność istoty, i dzięki temu cieszy się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intencja

  (łac. “zamiar, chęć”). Zamiar, dla którego człowiek coś czyni. “Czystość” intencji wypływa z takiego działania, które się kieruje całkowicie uczciwymi zamiarami. Żeby można było ważnie udzielić sakramentów świętych, szafarz musi mieć przynajmniej intencję czynienia tego, co czyni Kościół (DH...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jeruzalem

  (hebr. “miasto pokoju”). Miasto króla i kapłana Melchizedeka, który udzielił błogosławień-stwa Abrahamowi (Rdz 14, 18-20). Zbudowane w strategicznym punkcie na górze Syjon i na przyległych wzgórzach, Jeruzalem było twierdzą oporu Jebuzytów przeciwko nacierającym Izraelitom.

  Około roku 1000 przed...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /2 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izrael

  (hebr. “Bóg panuje”). Naród hebrajski albo żydowski wywodzący się od Jakuba, który otrzymał to imię, ponieważ “walczył z Bogiem” (Rdz 32,28-29). Po śmierci Salomona (ok. 953 przed Chr.) doszło do podziału dwunastu pokoleń izraelskich (Rdz 49, 1-28) na Królestwo Południowe (Juda), którego stolicą była...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interdykt

  (łac. “zakaz, wykluczenie”). Rzadko stosowana kara kościelna, w Kodeksie Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich nazywana “ekskomuniką mniejszą” (CCEO 1431), która czasowo pozbawia przestępców pewnych uprawnień duchownych oraz pewnych funkcji, ale ich nie wyklucza ze wspólnoty Kościoła. Zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /877

  praca w formacie txt

Do góry