Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kościół bizantyńsko - ukraiński

  Największy (ok. 5 milionów członków) katolicki kościół wschodni, który swymi korzeniami sięga nawrócenia w 988 r. księcia Włodzimierza z Kijowa na Rusi, skąd chrze-ścijaństwo rozprzestrzeniło się na tereny wchodzące obecnie w skład Rosji. Ta silna mniejszość katolicka istnieje na Ukrainie od czasu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły

  Różne wspólnoty chrześcijańskie, które mogą się między sobą różnić do pewnego stopnia wie-rzeniami, liturgią i przepisami prawnymi, łączą się jednak w jakimś stopniu ze sobą dzięki temu, że mają jednego Pana, jedną wiarę i jeden chrzest (por. Ef 4, 5; AG 19-22, LG 26, a także OE i UR...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół episkopalny

  Nazwa wspólnoty kościelnej, na której czele stoją biskupi, a szczególnie wspólnota w Stanach Zjednoczonych, która zachowuje łączność z arcybiskupem z Canterbury.

  Zob. wspólnota anglikańska.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły chalcedońskie

  Pierwotnie te Kościoły, które przyjęły uchwały Soboru Chalcedońskiego. Wyrażenia tego używa się nadal na oznaczenie tych Kościołów wschodnich, które po tym soborze nie odłączyły się od Konstantynopola.

  Zob. Kościoły wschodnie, prawosławi orientalne.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsekracja

  Uroczysty akt, przez który człowieka lub rzecz w szczególny sposób przeznacza się dla Boga. Ludzi się konsekruje, kiedy się ich przeznacza do czynności świętych, budynki - kiedy się je przeznacza dla kultu, chleb i wino konsekruje się w najważniejszej chwili podczas sprawowania Eucharystii.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kondakion

  (gr. “krótki”). Jedna z najstarszych i najważniejszych odmian hymnu liturgicznego w Koście-le wschodnim, wywodząca się z V lub VI stulecia; nazwa pochodzi prawdopodobnie od krótkiego kawałka deski, dokoła której tekst był owinięty; może ona jednak pochodzić także stąd, że kompozycja zwięźle poddaje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsubstancjacja

  (łac. “istnienie razem różnych substancji”). Potępiony przez Sobór Trydencki (1545-1563) pogląd, że po przeistoczeniu substancje chleba i wina nadal istnieją obok substancji Ciała i Krwi Pańskiej (zob. DH 1652; ND 1527).

  Zob. przeistoczenie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencja Episkopatu

  Zgromadzenie biskupów katolickich jakiegoś kraju lub regionu, odbywające się przynajmniej raz na rok, żeby zaplanować wspólne inicjatywy duszpasterskie dla dobra Kościoła na całym terytorium.

  Konferencje episkopatu popierał Sobór Watykański II (CD 37-38; LG 23); zostały one włączone do Kodeksu Prawa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontemplacja

  (łac. “uważne przyglądanie się, oglądanie”). Odmiana modlitwy myślnej, podczas której rozum i wyobraźnia wykazują mniejszą aktywność, a wierzący spogląda z miłością na Boga i na Boże tajemnice. Pisarze wschodni mówią o takiej modlitwie, że “umysł zstępuje do serca”.

  Kontemplację będącą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencje ogólnoprawosławne

  Ruch ukierunkowany na pielęgnowanie jedności działania wśród różnych autokefalicznych Kościołów prawosławnych i na przyczynianie się do utrzymania powiązań z in-nymi Kościołami.

  Pierwsza ogólnoprawosławna narada odbyła się w Konstantynopolu w roku 1923. Podczas drugiej, która się odbyła na Górze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 733

  praca w formacie txt

Do góry