Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Piekło

  Miejsce albo stan, w którym wiecznie cierpią złe duchy, oraz grzesznicy, którzy nie okazali żalu za grzechy (DH 1002; ND 2307).

  Ta wieczna kara, różniąca się odpowiednio do popełnionych grzechów (zob. DH 1306; ND 2309), polega na pozbawieniu możliwości oglądania Boga (tzw. poena damni, tj. ból utraty...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pentateuch

  (gr. “pięcioksiąg”). Przyjęta wśród katolików i prawosławnych nazwa na oznaczenie pierw-szych pięciu ksiąg Pisma Świętego (Rodzaju, Wyjścia, Liczb, Kapłańskiej i Powtórzonego Prawa), które Żydzi nazywają Tora, a niektórzy protestanci “pierwszymi pięcioma księgami Mojżesza”. Jeśli idzie o te...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarcha

  (gr. “ojciec, który rządzi”). Nazwa nadawana Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, dwunastu synom Jakuba i Dawidowi (Rdz 12, 50; Dz 2, 29; 7, 8-9; Hbr 7,4). Począwszy od VI wieku, tytuł ten zo-stał nadany biskupom Rzymu, Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy.

  Ci patriarchowie mieli szeroki zakres...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielgrzymka

  Spowodowana pobożnością podróż do miejsc świętych - praktyka wspólna chrześcijanom i wyznawcom innych religii na świecie. Po nawróceniu się cesarza Konstantyna Wielkiego w roku 312 nasiliły się pielgrzymki do Ziemi Świętej i do grobów męczenników w Rzymie.

  Najstarsza istniejąca re-lacja z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pentekostarion

  (gr. “pięćdziesiątnica”). Okresowa księga liturgiczna z oficjami własnymi, której się używa w obrządku bizantyńskim podczas obrzędów liturgicznych od Niedzieli Wielkanocnej po Niedzie-lę Pięćdziesiątnicy włącznie.

  Zob. Wielkanoc, oktoechos, pięćdziesiątnica.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parrezja

  (gr. “odwaga w mówieniu”). Pozbawiona bojaźni otwartość, z jaką apostołowie głosili publicz-nie orędzie ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa mimo więzienia i grożącej im kary, a nawet śmierci (zob. Dz 2, 29; 4, 13.29.31; 28, 31). Św. Paweł ukazuje tę otwartość w postępowaniu ze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papizm

  (od łac. “papa = papież”). Stanowisko wobec Kościoła nauczającego i wobec życia, które wyol-brzymia Piotrowe posługiwanie papieża z zaniedbaniem roli innych biskupów i tego, czego może uczyć cały Lud Boży.

  Zob. kolegialność, papież, posługiwanie Piotrowe, sensus fidelium...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paruzja

  (gr. “obecność, przyjście, pojawienie się”). Oficjalna wizytacja dokonywana przez naczelnika lub przywódcę. W najdawniej szych dokumentach chrześcijańskich (1 Tes4, 15; 1 Kor 15, 23) przez wy-raz “paruzja” rozumiano powrót Chrystusa w chwale pod koniec dziejów, żeby sądzić świat (Mt 24, 29-31; 25...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież

  (gr. “ojciec”). Pierwotnie tytuł zastrzeżony na Wschodzie tylko dla biskupa Aleksandrii, ale obec-nie stosowany tam także do kapłanów ze względu na ich duchowe pokrewieństwo.

  Na Zachodzie tytuł ten stosowano na określenie wybitnych biskupów, ale od XI stulecia został on zastrzeżony dla biskupa Rzymu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pascha

  (prawdopodobnie z hebr. “pesah = przejście”) Żydowskie święto rodzinne obchodzone w czasie wiosennej pełni księżyca i wspominające wyjście z Egiptu (Wj 12, 1-28; Pwt 16, 1-8). Po południu 14 Nisan ofiaruje się paschalne baranki; tego wieczoru podczas paschalnego posiłku spożywa się chleb prza-śny z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt

Do góry