Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przesłanki wiary

  Te założenia wiary chrześcijańskiej, które pozwalaj ą na jasne ukazanie, że akt wiary jest także rozumnym działaniem ludzkim. Z jednej strony doświadczenie ludzi, szczególnie w swoich najgłębszych pokładach może sprawić, że otworzą się na słowo objawione, usłyszą je i w nie uwierzą.

  Z drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymierze

  Układ przyjaźni Boga z ludzkością reprezentowaną przez Noego (Rdz 9, 8-17) oraz z Abra-hamem i jego potomstwem (Rdz 15, 18; 17, 1-22).

  Na górze Synaj Bóg zawarł przymierze z Hebrajczy-kami za pośrednictwem Mojżesza (Wj 19, 5-6; 24, 7-8), a dekalog streszczał odpowiednie obowiązki Izraela (Wj 20, 1-17;...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszkody małżeńskie

  Właściwości lub osobiste okoliczności, które stoją na drodze do zawarcia związku małżeńskiego nazywamy przeszkodami zrywającymi, przekreślają one bowiem ważność mał-żeństwa.

  Należą do nich: niedostateczny wiek, impotencja, już istniejące ważne małżeństwo, święcenia, publicznie złożone...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymioty Boże

  Właściwości, które przypisujemy Bogu, opierając się na przemyśleniach filozoficznych (np. niezmienność) albo na objawieniu zawartym w Piśmie Świętym (np. wierność); wyrażają one - w granicach analogii - niewyrażalną istotę Boga, od której w ostatecznym rozrachunku nie różnią się realnie.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeznaczenie

  Wybranie do zbawienia wskutek uprzedniej wiedzy i woli Boga (zob. Mt 20, 23; J 10, 29; Rz 8, 28-30; Ef l, 3-14). Spór z pelagianami wywołał u św. Augustyna z Hippony (354-430) pewne skrajne stwierdzenia, jakoby Bóg wybierał (z “mnóstwa grzechów”, jakim jest rodzaj ludzki) tylko nie-których ludzi do zbawienia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przechowywanie Najświętszego Sakramentu

  Praktyka przechowywania w tabernakulum konsekrowa-nych Hostii, żeby umożliwić udzielanie Komunii św. chorym i odbywanie adoracji Najświętszego Sakramentu przez wiernych (CIC 934-944).

  Chrześcijanie prawosławni oraz niektórzy anglikanie również przechowuj ą konsekrowane Hostie w celu komunikowania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeżycie religijne

  Bezpośredni i osobisty kontakt z Bogiem i z Bożymi sprawami (Wj 24, 2, 15-18; 33, 11; DH 3033, 3484; ND 127; DV 8, 14).

  W drugiej adnotacji do ułożonych przez siebie Ćwiczeń du-chownych św. Ignacy Loyola (1491-1556) nawiązał do tradycji sięgającej do Orygenesa (ok. 185 - ok. 254), a ostatecznie do św...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeistoczenie

  Zmiana (wskutek wypowiedzenia przez kapłana słów konsekracji) substancji chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, chociaż postaci chleba i wina pozostają. Sobór Laterański IV (1215) użył czasownika transsubstantiare (łac. “zmieniać istotę”) w eucharystycznej części swego wyznania wiary (DH 802...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przybranie za dzieci Boże

  Pawłowy sposób wyrażania nowych powiązań z Bogiem ludzi odkupionych przez Chrystusa. Wierzący przestali już być niewolnikami grzechu, a stali się przybranymi dziećmi Bożymi, które wołają “Abba, Ojcze” (Rz 8, 15; Ga 4, 5-7), i dziedzicami (Rz 8,17; Ga 4,7) razem z Chrystu-sem, który z samej swojej natury...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebaczenie grzechów

  Podstawowe przekonanie w żydowsko-chrześcijańskim pojmowaniu miłosiernego postępowania Boga z nami (Ez 18,21-28; Mk 1, 4; Łk 15). Jezus odpuszczał grzechy (Mk 2,1-12; Łk 7,36-50) i Kościołowi swemu dał władzę dokonywania tego samego (Łk 24, 47; J 20, 22-23).

  Odpuszczenie grzechów przez chrzest (Dz 2...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt

Do góry