Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Septuaginta

  (gr. “siedemdziesiąt”). Najważniejszy grecki przekład Starego Testamentu, znany w nauce pod skrótem “LXX” z powodu legendy, według której tłumaczenia dokonało siedemdziesięciu (albo sie-demdziesięciu dwóch) uczonych działających niezależnie od siebie. Zgodnie z tradycją żydowską doko-nanie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Semiarianie

  Nauka biskupa Bazylego z Ancyry (Ankara w Turcji) i innych głoszona po Soborze Nicejskim I (325). Nie szli oni w ślady arian głoszących, że Chrystus jest tylko pierwszym wśród stworzeń, nie popierali jednak prawowiernej nauki o tym, że jest On homoousios (gr. “współistotny”) z Ojcem.

  Nazywali oni Syna...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serce

  Według Pisma Świętego najbardziej wewnętrzne źródło wiedzy człowieka, jego uczuć i postano-wień (Iz 65, 14; Jr 24, 7; Łk 12, 19).

  Serce jest źródłem dobrych i złych myśli (Mk 7, 21; Łk 6, 45), może być siedliskiem mądrości (1 Krl 3, 12) i narzędziem wiary (Rz 10, 10). Duch Święty działa w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Semipelagianie

  Pogląd wywodzący się od św. Jana Kasjana z Marsylii (ok. 360-435), św. Wincentego z Lerynu (zm. przed 450) i innych mnichów z południowej Francji, według którego ludzie mogą zrobić pierwszy krok ku Bogu bez pomocy łaski Bożej.

  Wprawdzie uważając, że to łaska jest niezbędna do zbawienia, odrzucali...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sfragis

  (gr. “pieczęć”). Wyraz, którego w świeckim języku greckim używa się na oznaczenie urzędowej pieczęci (np. pieczęci cesarskiej) albo znaku wskazującego na właściciela jakiejś rzeczy (zob. też Ap 5, 1-9; 6, 1-12).

  W języku greckich Ojców Kościoła wyraz ten oznacza krzyż znaczony na czołach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sens Pisma Świętego

  Różne znaczenia, jakie mogą nieść ze sobą biblijne teksty. Sens “dosłowny” to znaczenie zamierzone przez pierwotnego autora, który pisał dla szczególnego odbiorcy w konkretnych historycznych warunkach i posługiwał się szczególnymi formami literackimi.

  Po napisaniu jednak tekst biblijny - podobnie jak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /2 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sakrament pokuty

  Jeden z siedmiu sakramentów, ustanowiony przez Chrystusa na odpuszczenie grzechów popełnionych po chrzcie świętym. Ten sakrament odpowiada na głęboką potrzebę wyznawania grzechów, otrzymania przebaczenia od Boga i pojednania się ze wspólnotą zranioną naszymi grzechami (2 Sm 12, 1-25; Ps 51; Mk 1, 4-5; Łk...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sakrament święceń

  Sakrament wyciskający na przyjmującym szczególne znamię i nadający mu możliwość uczestniczenia w kapłańskim posługiwaniu Chrystusa przez nauczanie, rządzenie i przewodniczenie w sprawowaniu obrzędów liturgicznych na stanowisku biskupa, kapłana lub diakona.

  W każdym z tych wypadków w obrzędzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczy ostateczne

  To powszechnie przyjęte wyrażenie odpowiada temu samemu, co oznacza grecki wyraz ta eschata i łaciński novissima, czyli śmierć, sąd (zarówno szczegółowy pojedynczego człowieka, jak ostateczny całej ludzkości), niebo lub piekło.

  Te części składowe naszego przeznaczenia, z koniecz-ności za naszego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sarks

  (gr. “żywe ciało”). Ciało zwierząt i ludzi (1 Kor 15, 39), ciało ludzkie (Dz 2, 31), człowieczeństwo (J 1, 14), ziemskie pochodzenie (Rz 1, 3), naturalne właściwości życia (1 Kor 1, 26) i moce cielesnego istnienia prowadzące do grzechu i przeciwstawione życiu według Ducha (Ga 5, 16-26).

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt

Do góry