Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sobór Efeski

  Trzeci sobór powszechny, a zarazem pierwszy, którego akta soborowe posiadamy. Został zwołany przez wschodniego cesarza, Teodozjusza II (panował w latach 408-450), aby zakończyć spór wywołany przez Nestoriusza (zm. ok. 451), patriarchę Konstyntynopola, który miał zastrzeżenie co do powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrucha mniej doskonała

  Termin łaciński attritio, wymyślony w wieku XII na oznaczenie żalu za grzechy (a) będącego raczej wynikiem zawstydzenia i bojaźni przed karą niż miłości do Boga (b) czasami nazywanego “żalem za grzechy niedoskonałym”.

  Sobór Trydencki (1545-1563) naucza, że skrucha mniej doskonała wystarczy do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowo Boże

  Objawienie się Boga w dziejach (DV 1-5, 26) jako Słowo wypowiedziane, napisane i wcielone.

  1. Słowo Boże jest twórcze (Rdz 1, 1-2, 4) i skuteczne (Iz 55, 10-11). Bóg przemawiał przez proro-ków (Hbr 1, 1; 2 P 1, 21). Jezus głosił słowo Boże (Łk 5, l), podobnie Jego apostołowie (Dz 13, 5; 17, 13; 1 Tes 2...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Simul iustus et peccator

  (łac. “równocześnie sprawiedliwy i grzesznik”). Wypowiedź ujmująca krótko przekonanie luterańskie, że powinniśmy zawsze wyznawać, iż jesteśmy grzesznikami, ilekroć spoglądamy na siebie w świetle prawa, które nas oskarża, i w świetle naszych naturalnych możliwości.

  Jak to przyznawał Jan XXIII...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowo i sakrament

  Słowo Boże i odpowiadający mu znak, symbol i (albo) wydarzenie. W Ewangelii św. Jana słowa (J 3, 34; 5, 24; 8, 31; 15, 3) i znaki (J 2, 11. 18. 23; 3, 2; 4, 54) Chrystusa zgadzają się w tym, że przekazują “prawdę” (objawienie) i “życie” (zbawienie).

  Orygenes (ok. 185 - ok. 254) połączył słowo i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skażenie ludzkiej natury

  Sformułowanie używane przez zwolenników kalwinizmu na wyrażenie poglądu, że istoty ludzkie wskutek popełnienia grzechu zostały w samej swojej istocie zepsute.

  Zob. kalwinizm, upadek.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobornost

  (ros. “zebranie, zgromadzenie”). Wyraz, którego użył Jurij Samarin (1819-1876) w rosyjskim przekładzie pisanych po angielsku i francusku dzieł Aleksego Chomjakowa (1804-1860), rosyjskiego prawosławnego teologa świeckiego.

  Wyraz ten odpowiada wyrazom koncyliaryzm i kolegialność (rosyj-ski wyraz sobór to...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składanie ofiary

  Czynność ofiarna obejmująca ofiarę, kapłana i lud podczas oddawania ofiary Bogu. Podczas sprawowania Eucharystii jest uobecniana (ale nie powtarzana!) ofiara Chrystusa, obrzędowo wyrażona podczas Ostatniej Wieczerzy, a dokonana na Kalwarii; jej skutki stają się dzisiaj dostępne (zob. 2 Kor 11, 23-26; DH...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobory laterańskie

  Cała seria synodów i soborów, które się odbywały w pałacu na Lateranie przyległym do bazyliki św. Jana, która jest katedrą biskupa Rzymu. W pierwszym tysiącleciu wszystkie sobory powszechne, obradowały na Wschodzie, jednak niektóre synody laterańskie cieszyły się pewnym znaczeniem.

  Pierwszy został...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skotyzm

  System filozoficzno-teologiczny, opracowany przez franciszkanina, bł. Dunsa Szkota (ok. 1265-1308), który pochodził ze Szkocji, a wykłady prowadził w Cambridge, Oksfordzie, Paryżu i Kolo-nii; z powodu ogromnych zdolności do spekulacji nazwano go doctor subtilis (łac. “doktor, uczony wnikliwy”).

  Inaczej niż...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 326

  praca w formacie txt

Do góry