Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AHINSA

  AHINSA (sanskr. ahinsa = niekrzywdzenie, nieszkodzenie) Zasada nie uży­wania przemocy wobec istot żywych, naczelna w etykach religii indyjskich, w formie najbardziej radykalnej wys­tępująca w dźinizmie. Podstawą uzna­wania a. jest wiara w przyszłe (także wykraczające poza czasokres aktual­nego żywota; —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AHISTORYZM, ANTYHISTORYZM

  AHISTORYZM (ang. ahistorism, niem. Ahistorismus), ANTYHISTORYZM Stanowisko —» historiozofi­czne, formułowane w opozycji do —> historyzmu, eksponujące zasadę nie­zmienności w dziejach. Ahistoryczny sposób myślenia cechuje wskazywa­nie na ponadczasowe, trwałe wartości oraz struktury. A. występuje w teorii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AION, EON

  AION, EON (gr. aion = wiek, czas) [1] W filozofii greckiej: termin ozna­czający czas życia między jego stworzeniem a końcem (Heraklit). Także przeciwieństwo czasu w sensie wieczności (Platon). [2] W -> gnostycyzmie: a., to byt pośredni między Stwórcą a stworzeniem, to —> emanacja bylu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA

  AKADEMIA [1] Szkoła filozoficzna założona w 385 r. p.n.e. przez Platona w Atenach (w pobliżu gaju Akademosa - stąd nazwa). Pod kierownictwem Speuzypa i Ksenokratesa z Chalce­donu kultywowała filozofię platoń­ską. W późniejszych czasach (III w. p.n.e.) została opanowana przez scep­tycyzm (min. w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGAPIZM

  AGAPIZM Kategoria zapropono­wana przez Peirce'a, nawiązująca do —» neoplatońskiego pojęcia agape („miłość niebiańska"). W Peirce'a teleologicznej teorii ewolucji oznaczała cechę rzeczywistości „odpowiadającej miłością" na „przyciągający ją" osta­teczny cel.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGATOLOGIA

  AGATOLOGIA (gr. agathon = dob­ro + logos = nauka) Teoria lub nauka, której przedmiotem jest dobro rozu­miane bądź jako transcendentalna własność bytu (dobro ontyczne), bądź jako własność przedmiotu pożądania (dobro etyczne). W pierwszym przypadku jest częścią metafizyki, w dru­gim zaś działem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFEKT

  AFEKT (łac. affectus = namiętność, pożądanie, wzburzenie, wzruszenie) [1] W znaczeniu powszechnie uży­wanym: krótkotrwałe i silne uczucie uzależnione od temperamentu czło­wieka, znacząco osłabiające jego samokontrolę. [2] W filozofii m.in.: a) a. w -» stoicyzmie (zawiść, pożą­danie, smutek, obawa)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFIRMACJA

  AFIRMACJA (łac. affirmatio = potwierdzenie, przyjęcie) [1] W teorii poznania: moment stwierdzenia lub uznania czegoś pozytywnie (asercja) lub negatywnie (negacja). [2] W lo­gice: czynność stwierdzenia przyna­leżności dwóch pojęć do siebie (np. „drzewo jest rośliną"), w odróżnieniu od negacji, która...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFRYKAŃSKA ETNOFILOZO­FIA

  AFRYKAŃSKA ETNOFILOZO­FIA - szerokie określenie podejmo­wanych w XX w. prób stworzenia ogólnoafrykańskiego lub też partykularno-plemiennego światopoglądu. W koncepcjach tych zwracano głównie uwagę na pojmowanie człowieka, moralności i Boga. Podejmowano też problematykę ontologiczną. Czo­łowym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSURD

  ABSURD (łac. absurdus = fałszywy, sprzeczny; od absurdus = dźwięk, ,ton, który brzmi niezgodnie) [1] W znaczeniu ogólnym: to, co jest sprze­czne z rozumem. Wyrażenie jawnie fałszywe, tj. sprzeczne z wyrażeniem uważanym za oczywiście prawdziwe. [2] W logice i językoznawstwie: wew­nętrznie sprzeczna nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt

Do góry