Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AKOSMIZM

  AKOSMIZM (gr. a = nie + kosmos = świat) Stanowisko zaprzeczające realności świata zewnętrznego wobec poznającego podmiotu i, jako takie, stanowiące konsekwencję założeń -> immaterializmu, szczególnie w jego wersji głoszonej przez Berkeleya (—> esse   est  percipere   aut   percipi).Główne tezy tej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALIENACJA, WYOBCOWANIE

  ALIENACJA (łac. alienus - obcy, przynależny do kogoś innego), WYOBCOWANIE

  Kategoria filozoficz­na upowszechniona przez Hegla, Feuerbacha i Marksa. W filozofii Hegla pojęcie a. służyło na oznacze­nie jednej z głównych sił napędo­wych rozwoju społecznego, która za­czyna działać wtedy, gdy istnienie nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOLOGIA , OGÓLNA TEORIA WARTOŚCI, FILOZOFIA WARTOŚCI

  AKSJOLOGIA (gr. aksios = mający wartość, wartościowy, cenny, godny + logos = nauka, słowo), OGÓLNA TEORIA WARTOŚCI, FILOZOFIA WARTOŚCI

  Dyscyplina filozoficzna (jeden z podstawowych —> działów filozofii), której zagadnienia obejmu­ją problematykę: a) interpretacji i de­finicji samego pojęcia —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /3 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTERNATYWA

  ALTERNATYWA (łac. alter = je­den z dwóch, różny, odmienny; alternus = na przemian następujący) Zdanie (lub funkcja zdaniowa) utwo­rzone z innych zdań (lub funkcji zda­niowych) za pomocą funktora praw­dziwościowego „v" („lub"), czasami nazywane też sumą logiczną. A. jest prawdziwa, jeśli co najmniej jedno...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOMAT

  AKSJOMAT (gr. aksjoma = prze­słanka) [1] W logice, wg określenia Arystotelesa: a. jest „każda teza przyjęta bez dowodu i nie wymagająca dowodu". W systemach deduk­cyjnych (—> dedukcja) a. nazywa się twierdzenia pierwotne tych syste­mów, przyjęte bez dowodu i stano­wiące ostateczne racje logiczne dla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTRUIZM

  ALTRUIZM (łac. alter = drugi, inny) Termin wprowadzony przez Comte'a, oznaczający bezinteresowną troskę o dobro innych ludzi, życzliwość, go­towość do poświęceń, sympatię wzglę­dem bliźnich. A., rozumiany jako ideał moralny bądź jako wrodzona człowie­kowi postawa, przeciwstawiany jest —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT

  AKT (łac. actus = czyn, czynność, urzeczywistnienie; odpowiednik gr. energeia) [1] W metafizyce Arystotelesowkiej i tomistycznej: pojęcie pierwotne oznaczające, w przeci­wieństwie do czystej możności (potencji), albo faktyczne zaistnienie lub urzeczywistnienie się czegoś (a. egzy­stencji), albo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMERYKAŃSKA FILOZOFIA (USA)

  AMERYKAŃSKA    FILOZOFIA (USA) - jej początki wiążą się z purytanizmem i elementami kalwinizmu przywiezionymi do Ameryki przez pierwszych kolonizatorów. Najbardziej wpływowym myślicie­lem tej orientacji był później J. Edwards (1703-1758), który uważał, że człowiek, jako istota grzeszna, nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /5 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCYDENS

  AKCYDENS (łac. accidens = przy­padkowy, uboczny, nieistotny; accidere = przytrafiać się; adcadere = upaść obok, dołączyć się) Przypad­łość: nieistotna, niekonieczna, przy­padkowa cecha bytu; element zmien­ny; własność niesamodzielna, nie mo­gąca istnieć bez podłoża. [1] W kla­sycznej filozofii:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /2 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNOSTYCYZM

  AGNOSTYCYZM (gr. agnostos = nieznany) Stanowisko teoriopoznawcze głoszące niepoznawalność: a) czegokolwiek - a. powszechny; b) określonej kategorii przedmiotów, np. „rzeczy samych w sobie" (—> noumeri) czy „istot rzeczy", albo też określonego przedmiotu, w szczegól­ności Boga - a. częściowy. Na ogół...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt

Do góry