Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIOLOGIZM

  BIOLOGIZM (gr. bios = życie + logos = nauka, słowo) [1] W wąskim znaczeniu: stanowisko sformułowane w XIX w. przez Darwina (-» darwinizm) i Spencera, preferujące biologistyczny punkt widzenia w roz­strzyganiu zagadnień filozoficznych oraz wskazujące, że podstawową za­sadą rozwoju całej przyrody (w tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAHMAN

  BRAHMAN (sanskr. brahman = naj­wyższa istota, absolut) W —> hinduizmie: nieosobowy absolut. Abstrak­cyjny - nirguna brahman transcen-duje wszelkie określenia. Określany - sagana brahman, to immanentna zasada wszechświata. Wg Upaniszad, zrównanie —> atmana z b., poprzez doświadczenie ich tożsamości, ozna­cza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOTECHNIKA

  BIOTECHNIKA (gr. bios = życie + techne = sztuka) W etyce: sztuka życia, umiejętność życia - reguły za­chowania i całokształt zabiegów podejmowanych przez jednostkę w celu zapewnienia jej wszechstronnego rozwoju, zdrowia, bezkonfliktowego współżycia z innymi ludźmi, czy wręcz szczęścia.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYŃSKA FILOZOFIA

   Na­wiązując do tradycji filozofii starogreckiej (-> starożytna filozofia), a zwłaszcza do —> neoplatonizmu, w okresie najwcześniejszym zajmo­wała się polemiką z filozofią „po­gańską" oraz komentowaniem dzieł starożytnych filozofów. Przykładem tego jest Jan Filoponos (VI w.), biskup Aleksandrii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĄD

  BŁĄD (gr. pseudos; łac. error) B. ma miejsce, gdy stan rzeczy, o którego istnieniu jesteśmy przekonani, albo w ogóle nie zachodzi, albo przedstawia się inaczej niż go sobie uświadamia­my. Wyróżnia się b. poznawcze i b. pozapoznawcze. Główne odmiany b. poznawczych odpowiadają głównym odmianom ludzkiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERNOŚĆ

  BIERNOŚĆ (łac. passio) [1] W me­tafizyce: doznawanie działania (gr. paschein) - jedna z dziesięciu —> ka­tegorii u Arystotelesa (-» akcydens wynikający z przyjęcia przez byt aktu działania), jako forma orzekania o by­cie odpowiada na pytanie „czego do­znaje". [2] W etyce: pasywność - określenie postawy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWIDJA

  AWIDJA (sanskr. awidja = niewie­dza) W —> indyjskiej filozofii: stan niewłaściwego poznania natury rze­czywistości, implikujący nieznajo­mość drogi wyzwolenia (moksza). Warunkując i podtrzymując błąd poz­nawczy (w ogólności polegający na braniu za niezmienne i darzące szczę­ściem czegoś, co takie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEHAWIORYZM

  BEHAWIORYZM (ang. behaviourism; behaviour - zachowanie, prowa­dzenie się, postępowanie) Doktryna psychologiczno-filozoficzna sformu­łowana przez J.B. Watsona w 1913 r., jako odpowiedź na kryzys psycholo­gii introspekcyjnej oraz pod wpływem badań eksperymentalnych nad psychi­ką zwierząt (teoria odruchu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BELGIJSKA FILOZOFIA

  BELGIJSKA FILOZOFIA - wiąże swe początki z arystotelizmem awerroistycznym Henryka z Gandawy (ok. 1220-1293) i Sigera z Brabancji (zm. 1282). Siger w dziele O duszy ro­zumnej bronił tezy o wieczności świa­ta, o śmiertelności duszy i o wolności woli. W XVII w. wybitnym filozofem był okazjonalista (—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPOŚREDNIOŚĆ

  BEZPOŚREDNIOŚĆ (niem. Unmittelbarkeit) [1] W teorii poznania: a) ogół przedmiotów, cech, relacji i stanów rzeczy dostępnych poznaniu bezpośredniemu; b) całość aktualnie doświadczanych bądź przeżywanych treści psychicznych (doznań, przy­pomnień, chęci, uczuć, wyobrażeń, oczekiwań), która przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 277

  praca w formacie txt

Do góry