Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DZIAŁY FILOZOFII

  Pierwszą, doniosłą historycznie, propozycję systematyzacji zakresu refleksji filozo­ficznej pod względem merytorycz­nym, wniosła —> Akademia Platońska (IV w.p.n.e.). Projekt ów wyodręb­niał w ramach filozofii trzy podsta­wowe działy: fizykę - rozumianą jako namysł nad naturą (-> arche) przy­rody i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /6 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZA

  Niematerialna zasada —> ży­cia, czynnik ożywiający —> ciało, po­przez wstąpienie w nie i w nim prze­bywanie. Opuszczenie d. przez ciało oznacza jego —> śmierć. Podmiot ży­ciowej aktywności organizmów oraz podłoże zjawisk psychicznych, a w przypadku człowieka także źródło poznania oraz racja jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /3 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYCHOTOMIA

  DYCHOTOMIA (gr. dichotomos - podział na dwie części) Podział na dwie części; dwudzielność. Pojęcie d-(tzn. dwuczłonowego podziału opartego na sprzeczności cech) wprowa­dził na stałe do filozofii Platon. Wkazał on, że taki podział stanowi istotny składnik -> dialektyki. Wcze­śniej do d., jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKA FILOZOFIA

  DUŃSKA FILOZOFIA - rozwija się od połowy XVIII w. W tym czasie działali m.in.: J. Schielderup Sneedorff (1724-1764), zwolennikempiryzmu; J. Kraft (1720-1765) i F. Ch. Eilschow (1725-1750), znajdują­cy się pod wpływem Wolffa. Do ety­cznej myśli Kanta nawiązywał A.S. Óersted (1778-1860), natomiast do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dowody na istnienie boga

  Dowody na istnienie boga miały wielu autorów i różne konstrukcje logiczne. Do najbardziej znanych należą: ontologiczny d.n.i.B. Anzel­ma z Canterbury i tzw. kosmolo­giczne d.n.i.B. Tomasza z Akwinu. W dowodzie ontologicznym, o ko­nieczności istnienia Boga Anzelm wnosił na podstawie pojęcia Boga jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /2 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWODZENIE

  DOWODZENIE [1] W logice: po­stępowanie polegające na poszukiwa­niu lub konstruowaniu -> dowodu. [2] W metodologii: rozumowaniezmierzające do odnalezienia racji dla zdania lub twierdzenia, którego praw­dziwość chcemy wykazać. Z uwagi na strukturę przyjętego rozumowania wyróżnia się d. wprost i d...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWÓD

  [1] W logice: ciąg zdań lub formuł zdaniowych, zawierający wy­łącznie takie wyrażenia, z których każ­de jest albo twierdzeniem pierwotnym (założeniem) danej teorii, albo z twierdzeniami pierwotnymi łączy je stosunek bezpośredniego wynikania. Na ogół ostatnie ogniwo takiego cią­gu stanowi zdanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUALIZM

  DUALIZM (łac. dualis = podwójny) Stanowisko zakładające w różnych ujęciach filozoficznych występowa­nie dwóch niewspółmiernych a zasadniczych dla całości — elementów, dwóch wzajemnie nieredukowalnych zasad. D., jako pewien rodzaj —> plu­ralizmu, stoi w opozycji względem -» monizmu. [1] W metafizyce...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH

  DUCH (gr. nous, pneuma; łac. animus, spiritus) [1] W ontologii (metafizyce): byt niematerialny, czasem identyfikowany z Rozumem, Bogiem, Absolutem. Np.: a) u Anaksagorasa -rozum, który porusza i organizuje materię, jest nośnikiem życia i zasadą jednoczącą; b) u Plotyna - byt twór­czy, z którego wyprowadzana...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIE

  DOŚWIADCZENIE (gr. empeiria, łac. experientia, ang. experience, niem. Erfahrung) [1] W teorii pozna­nia: akty, przeżycia i czynności poz­nawcze, odznaczające się bezpośred­nim (—> bezpośredniość) i naocznym (—> naoczność) ujęciem swego przed­miotu. Także poznawcze rezultaty tych aktów, przeżyć i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /3 718

  praca w formacie txt

Do góry