Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    EKLEKTYZM

    EKLEKTYZM (gr. eklegein = wy­bierać, eklektos = wybrany) Termin wprowadzony prawdopodobnie przez Potamona z Aleksandrii, który nazwał własną szkołę „wybierającą", czyli eklektyczną (eklektike airesis). E. w filozofii przejawia się w meto­dzie łączenia i uzgadniania różnych elementów (tez, pojęć)...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /2 100

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EIDOS

    EIDOS (gr. eidos = postać, wygląd, wzór) [1] W —> platonizmie: idealny przedmiot myśli, w szczególności in­tuicji intelektualnej; -» idea. [2] W fenomenologii Husserla: istota cze­goś, czyli ogół konstytutywnych dla danego przedmiotu cech lub właści­wości, ujmowalnych w aktach ideacji lub analizie...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /400

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EGOCENTRYZM

    EGOCENTRYZM (łac. ego = ja + centrum = środek) Termin wprowadzony przez Piageta, oznaczający uj­mowanie rzeczywistości wyłącznie z punktu widzenia własnej osoby (własnego „ja"). Poznawanie i oce­nianie wszystkiego w sposób znie­kształcony przez subiektywne odczu­cia. Absolutyzowanie własnego wi­dzenia...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /539

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EJDETYCZNA METODA

    EJDETYCZNA METODA (gr. eidetikos = idealny, formalny, istotny; methodos = badanie) W fenomeno­logii: zabieg lub proces poznawczy, dokonywany na podłożu naoczności spostrzeżeniowej lub wyobrażeniowej i zmierzający do naocznego uchwy­cenia istoty (idealnej struktury) spo­strzeganego przedmiotu. Polega głów­nie...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 081

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EGOIZM

    EGOIZM (łac.  ego = ja) Termin użyty po raz pierwszy w oświece­niowej Encyklopedii (-> encyklo­pedyści). Określenie postawy życiowej, której jedynym motywem jest szeroko rozumiana korzyść własna. Główną cechą tej postawy jest nie­liczenie się z potrzebami, pragnienia­mi i interesami bliźnich oraz...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /866

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EJDETYKA

    EJDETYKA (gr. eidetikos = ideal­ny, formalny) [1] W —> fenomenologii: wg Husserla i Ingardena - nauka lub dyscyplina filozoficzny analizująca i opisująca istotnościowe aspekty różnych dziedzin przedmiotowych, związki konieczne pomiędzy czystymi jakościami idealnymi oraz wynikające z nich czyste...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /974

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EGZEMPLARYZM

    EGZEMPLARYZM (łac. eiemplaris - wzorczy) Doktryna o platoń­skiej proweniencji, rozpowszechnio­na przez Aureliusza Augustyna, kontynuowana m.in. przez Bonawenturę, wg której wszystkie byty stworzone są „obrazami" bądź „partycypacjami" wzorczych idei boskich, co zapewnia harmonię i porządek w świecie...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /349

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EGZOTERYCZNA NAUKA

    EGZOTERYCZNA NAUKA (gr. eiisoterikos = zewnętrzny) Nauka (wiedza) przeznaczona dla szerszego ogółu, w przeciwieństwie do ezote­rycznej nauki, dostępnej tylko ścisłe­mu gronu uczniów (słuchaczy) - np. euzoteryzm i -> ezoteryzm doktryny J> pitagoreizmu.

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /286

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EGZYSTENCJA

    EGZYSTENCJA (łac. existentia = istnienie) [1] Istnienie jako różne od > istoty (esencji). [2] Istnienie czło­wieka, tj. istnienie właściwe człowiekowi; empiryczne ludzkie bycie. Podstawowa kategoria —> egzystencjalizmu.

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /248

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EGALITARYZM

    EGALITARYZM (fr. egalitaire = dążący do zrównania; egalite = rów­ność) Doktryna społeczno-polityczna, głosząca równość wszystkich członków danej społeczności w aspe­kcie podlegania prawu i korzystania z uprawnień, a niekiedy także postu­lująca zrównanie ich warunków...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /348

    praca w formacie txt

Do góry