Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    EKWIWOKACJA

    EKWIWOKACJA (łac. aequivocatio - dwuznaczność) [1] W meto­dologii: —> błąd, którego źródłem jest niejednoznaczność wyrażeń. Polega on na używaniu danego wyrażenia w wielu różnych znaczeniach, choć poprawność wypowiedzi lub rozumo­wań (ich kontekst logiczny i prag­matyczny) domaga się użycia tego...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /543

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EKSPERYMENT, DOŚ­WIADCZENIE

    EKSPERYMENT (łac. experimen. tum = próba, doświadczenie; experiri = próbować, doświadczać), DOŚ­WIADCZENIE

    Podstawowy, obok zwykłej obserwacji, rodzaj badania stosowany w nauce, polegający na wywoływaniu w określonych warun­kach danego zjawiska (zdarzenia, stanu) przyrodniczego, psychicznego lub...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /2 865

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ELAN VITAL

    ELAN VITAL (fr. elan vital = po­ryw życiowy) Termin wprowadzonyprzez Bergsona, oznaczający pier­wotny pęd życiowy, energię życiową poszczególnych organizmów. E.v. jest przyczyną samorzutnych zmian i twórczego rozwoju oraz różnicowa­nia się organizmów. Napotykając przy tym na opór materii, e.v. pokonuje...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /722

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EKSPLIKACJA

    EKSPLIKACJA (łac. explicare = wyjaśniać) W logice: termin określa-jacy sposób wyjaśnienia danego po­jęcia, poprzez jego uściślenie i dopre­cyzowanie za pomocą treści należą­cych do innego języka niż pojęcie wy­jaśniane (np. wykorzystywanie języka matematyki do wyjaśniania pojęć...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /335

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EKSPRESJONIZM

    EKSPRESJONIZM (fr. expressionisme, ang. expressionism, niem. Expressionismus) [1] Kierunek w -> este­tyce, stworzony przez Crocego, roz­wijany przez Collingwooda, ujmujący twórczość jako wyraz wewnętrznych przeżyć twórcy, zaś dzieło sztuki (w związku tym) jako odzwierciedle­nie stanów emocjonalnych i ->...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /2 358

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EKSTAZA

    EKSTAZA (gr. ekstasis = oddalenie się, naruszenie, obłęd, trans) [1] Cha­rakterystyczny dla przeżycia mistycz­nego (-» mistycyzm) stan świadomo­ści, w którym całkowicie ustaje aktyw­ność zmysłów. [2] Zachwyt (wywo­łujący zawieszenie innych przejawów aktywności psychicznej) będący for­mą —>...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /660

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EKOLOGIZM

    EKOLOGIZM (gr. oikos = środo­wisko, dom + logos = nauka, słowo) Nurt refleksji etycznej, nazywany często etyką ekologiczną, określający faktyczny oraz powinnościowy cha­rakter związków człowieka z jego na­turalnym otoczeniem. Ogólne pojęcie równowagi naturalnej (homeostazy) staje się w e. normatywnym...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /781

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EKSTENSJA

    EKSTENSJA (łac. extensio = rozpo­starcie, rozszerzenie, zakres) —> Denotacja danej nazwy lub zdania (jego wartość logiczna).

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /140

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EKONOMIA

    EKONOMIA (gr. oikos = dom + nomos = prawo; oikonomia = gospo­darowanie, zarządzanie gospodarst­wem) Nauka o gospodarce społecznej zapoczątkowana przez Arystotelesa. Klasyczna definicja e., wywodząca się od Say'a, określa ją jako naukę o pra­wach produkcji, dystrybucji i kon­sumpcji dóbr. E., od chwili swego...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 070

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    EJDETYZM

    EJDETYZM (gr. eidetikos = ideal­ny, formalny) W teorii poznania i me­todologii: a) pogląd, charakterysty­czny m.in. dla fenomenologii, wg któ­rego wszelkie poznanie (w szczegól­ności zaś poznanie filozoficzne) zmie­rza do bezpośredniego i naocznego uchwycenia istotnej struktury poz­nawanych przedmiotów - ich...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /920

    praca w formacie txt

Do góry