Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ENCYKLOPEDYŚCI

  [1] Współ­twórcy dzieła Encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rze­miosł, zwanego też Wielką encyklo­pedią, największego literacko-naukowego (kilkadziesiąt tomów) przed­sięwzięcia Oświecenia. Zasadnicza część ukazała się w latach 1751--1772, pozostałe tomy, już tylko pod redakcją...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOCJONALIZM

  EMOCJONALIZM (łac. emotio = wzruszenie, podniecenie, silne przeżycie uczuciowe) Pogląd, którego zwolennicy postulują rozpatrywanie wszelkiej, a przede wszystkim poz­nawczej i wolicjonalnej aktywności człowieka w powiązaniu z jego ży­ciem uczuciowym. Odnośnie do sfery uczuciowej podkreślają z kolei...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOTYWIZM

  EMOTYWIZM (ang. emotivism; łac. emotus = poruszony) Akognitywistyczne (—> akognitywizm) stanowi­sko w —> metaetyce, zapoczątkowane poglądami Ogdena i Richardsa (The Meaning of Meaning, 1923), ugrun­towane koncepcją Barnesa (A Suggestion about Value, „Analysis" 1934). Za klasycznych przedstawi­cieli e. uchodzą:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEMENTARNE NORMY MO­RALNE

   Zespół —> norm moralnych o zasięgu powszechnym, występu­jący w wielu systemach moralnych. Do e.n.m. zalicza się przede wszy­stkim: zasady nakazujące solidarność ogólnoludzką w przypadku np. kataklizmów; reguły społecznej współ­pracy na rzecz dobra wspólnego, np. obowiązek obrony ojczyzny; reguły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPATIA

  EMPATIA (gr. empatheia = cierpie­nie) Termin (ang. empathy, jako tłumaczenie niem. Einfuhlung) za­stosowany po raz pierwszy przez Lippsa (1909) na określenie procesu wczuwania się w stany psychiczne innych osób. Zjawisko pochodne —> sympatii. Cecha osobowości lub interpersonalny proces psychofizjologiczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELITARYZM

  ELITARYZM (fr. eliłe = wybrane jako najlepsze, od elire = wybierać) Pogląd zakładający wiodącą społecz­ną rolę elity (grupy ludzi przodujących pod względem prestiżu lub kwalifika­cji) oraz jej szczególne uprawnienie do sprawowania władzy. Także, po­gląd przypisujący elicie cnoty moral­ne dla ogółu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEMENTY

  ELEMENTY (łac. elementom = sub­stancja pierwotna, żywioł, pierwia­stek) [1] W znaczeniu ogólnym: najprostsze części składające się na jakąś całość. [2] W -» jońskiej filo­zofii przyrody: żywioły; pierwotne tworzywo świata, jak i podstawowe jego składniki. [3] U Arystotelesa: stoicheia (materia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEATYZM

  Szkoła w starożytnej greckiej filozofii (VI/V w. p.n.e.), a jednocześnie stanowisko rozwijane przez jej przedstawicieli (Parmenides, Zenon z Elei, Melissos). E. głosił bezwartościowość i doksalność (—> doksa) poznania zmysłowego, opo­wiadając się za poznaniem czysto rozumowym, zgodnie z tezą, iż „tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTENSJONALNOŚĆ

  EKSTENSJONALNOŚĆ (łac. extensio = rozpostarcie, rozszerzenie,zakres) W logice: własność tych wyrażeń złożonych, funktorów lub pewnych języków, których —> denotacja jest wyłącznie funkcją denotacji elementów składowych. Wyrażenie złożone jest ekstensjonalne, jeśli jego denotacja jest uzależniona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMIA MYŚLENIA

  EKONOMIA MYŚLENIA (niem. Denkokonomie, gr. oikonomia = gospodarowanie) Dyrektywa metodo­logiczna, niekiedy podnoszona do rangi naczelnej zasady poznawczej, wg której każde systematyczne my­ślenie i poznawanie winno odznaczać się powściągliwością w czynieniu jakichkolwiek założeń, oszczędno­ścią...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt

Do góry