Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EPISTEME

  EPISTEME (gr. episteme) [1] Po­jęcie używane w filozofii starogreckiej (zwłaszcza przez Platona) jako synonim poznania filozoficznego (tj. naukowego), czyli poznania pewne­go, niewątpliwego itp. Także syno­nim rezultatu tego poznania, czyli wiedzy prawdziwej lub po prostu wiedzy — w odróżnieniu od mniema­nia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCYKLOPEDYZM

  Prąd filozoficzny i polityczno-społeczny drugiej połowy XVIII w., inspirowany po­glądami francuskich —> encyklope­dystów.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTEMOLOGIA

  EPISTEMOLOGIA (gr. episteme = wiedza ścisła, odpowiedzialna, nau­kowa + logos - słowo, teoria, nauka) Termin zaproponowany przez Ferriera (1854) na określenie jednego z dwu głównych  (obok  —»  ontologii)  —> działów filozofii. [1] W znaczeniu szerszym: dział filozofii, inaczej na­zywany —> gnoseologią lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENERGETYZM

  ENERGETYZM (gr. energetikos = dotyczący energii) Stanowisko sformułowane przez Ostwalda, głoszące, iż energia jest substratem wszelkich zjawisk (zarówno tzw. materialnych, jak i duchowych) i dlatego wszystkie procesy należy interpretować wyłącz­nie jako przekształcanie się jednego rodzaju energii w inny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRIOKRYTYCYZM

  Nurt fi­lozoficzny, skrajnie pozytywistyczny (—> pozytywizm), zapoczątkowany i rozwijany w drugiej połowie XIX w. przez Avenariusa (twórcę nazwy „e.") oraz (niezależnie) przez Macha. E. głosi, że wszelka nauka (włącznie z filozofią) powinna opierać się tylko na „czystym" doświadczeniu, zaś jej wyrazem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMANACJA

  EMANACJA (łac. emanatio = wy­pływ) [1] Proces wyłaniania się różnorakich bytów z jednego (będącego ich zasadą) bytu absolutnego, doko­nujący się z zachowaniem ciągłości i porządku malejącego stopnia dosko­nałości (-> neoplatonizm). [2] Nie­kiedy, określenie stwórczego działa­nia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRYZM

  EMPIRYZM (gr. empeiria = doś­wiadczenie) W teorii poznania: kierunek opozycyjny względem -» ra­cjonalizmu, uznający za jedyne (lub główne) źródło wiedzy ludzkiej, zewnętrzne lub wewnętrzne, zmysło­we —> doświadczenie. E. występuje zazwyczaj w dwóch postaciach: e. genetycznego i e. metodologicznego. [1]...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMANCYPACJA

  EMANCYPACJA (łac. emancipatió) Termin wywodzący się z prawo­dawstwa rzymskiego, oznaczający uwolnienie się syna spod opieki ojca (uzyskanie przez niego samodziel­ności). W znaczeniu ogólnym: poję­cie opisujące zjawisko wyzwalania się jednostek lub określonych grup społecznych (np. e. kobiet jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCYKLOPEDIE (SŁOWNIKI) FILOZOFICZNE

  Mają swe źródła w odległej przeszłości. Już Arysto­teles w V księdze Metafizyki umieścił materiał słownikowy dotyczący głów­nych zagadnień filozoficznych. Dużo zagadnień filozoficznych prezentują wielkie ogólne encyklopedie, począ­wszy od Encyklopedii Diderota (-> encyklopedyści). Wybrane...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /5 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERGENTYZM

  EMERGENTYZM (łac. emergere = wynurzać się, wyłaniać) [1] Kierunek filozoficzny, powstały w Anglii na początku XX w., głoszący tezę o nie­ustannym rozwoju świata (ewolucja emergentna), którego źródło tkwi w (bliżej nieokreślonej) mocy zwanej emergencją. Pojęcie emergencji wpro­wadził Lewes, ale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 402

  praca w formacie txt

Do góry