Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ETYKA NIEZALEŻNA

  Określenie takiego systemu etyki normatywnej, który nie wiąże postulowanych przez siebie norm i zasad z rozstrzygnięcia­mi filozoficznymi (np. ontologiczny-mi) czy założeniami doktrynalno-re-ligijnymi, lecz utrzymuje, że głoszo­ne w jego ramach wskazania moralne nie   zawdzięczają  swego  istnienia i swej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA NORMATYWNA, ETYKA WŁAŚCIWA

  ETYKA NORMATYWNA (łac. norma — prawidło; fr. normatif= nor­matywny), ETYKA WŁAŚCIWA

  Trzeci zasadniczy, obok -» etyki opi­sowej i -» metaetyki, dział etyki. W jego ramach - wychodząc zazwyczaj z negatywnej oceny zastanej moral­ności - uzasadnia się i postuluje mo­ralność taką, jaka, w myśl założeń...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA FORMALNA

  ETYKA FORMALNA (łac. formalis = dotyczący kształtu lub sposobu) Stanowisko w etyce, wg którego isto­ta działania moralnego polega na po­stępowaniu zgodnym z -» imperatywem (prawem) moralnym. Stąd poję­ciem pierwotnym każdej e.f. jest pojęcie —> obowiązku lub —> powin­ności. Każda e.f. uwzględnia bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA GLOBALNA

  Współczesna tendencja w refleksji etycznej, doty­cząca przyszłości rodzaju ludzkiego i strategii rozwoju życia społecznego w wymiarze światowym (global­nym). Głównym jej postulatem jest Wprowadzenie zasad —> humanizmu i -» solidarności jako norm regulują­cych współżycie międzynarodowych społeczności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA AKSJOLOGICZNA

  ETYKA AKSJOLOGICZNA (gr. aksios = wartościowy, cenny, godny) Stanowisko głoszące, że pierwotnym pojęciem etyki nie jest pojęcie obo­wiązku bądź słuszności (—» etyka deontologiczna, —> deontologizm), lecz pojęcie wartości. Doświadczenie, prze­życie i uznanie wartości (dobra), po­woduje, iż stają...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA HETERONOMICZNA

  ETYKA   HETERONOMICZNA (gr. heteros = inny + nomos = prawo) [1] W węższym znaczeniu: doktryna etyczna, wg której powinności mo­ralne człowieka determinowane są sy­stemem wartości i norm danym przez Boga. W skrajnej formie (Henryk z Gandawy, Duns Szkot, Ockham) przybierała postać deontonomizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA AUTONOMICZNA

  ETYKA AUTONOMICZNA (gr. autonomos = samorządny, niezależ­ny) Koncepcja etyczna, wg której je­dynym źródłem —> prawa moralnego i ostatecznym prawodawcą moral­nym jest suwerenny rozum ludzki i każdy człowiek z osobna (jego wola, poczucie powinności, „zmysł moral­ny" itp.). Stanowi przeciwieństwo —> etyki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA MATERIALNA

  ETYKA MATERIALNA (łac. ma­teria = materiał, przedmiot, treść) Opisowa i normatywna nauka o mo­ralności, odwołująca się do pojęcia wartości moralnych, nie zaś (jak —> etyka formalna) do pojęcia obowiąz­ku czy powinności. Czołowym rzecz­nikiem e.m. był Scheler. Uważał on, że jedynie konkretne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA CNÓT I WZORÓW OSO­BOWYCH

  Etyka propagująca (obok —> norm) przede wszystkim zestaw pożądanych -> cnót i —> wzorów osobowych. Charakterystyczna była zwłaszcza dla filozofii starożytnej (np. —> cynicyzm, -> cyrenaizm, —> sceptycyzm, -> stoicyzm, -» epiku-reizm, Platon, Arystoteles), średniowiecznej i odrodzeniowej. Jej współ­czesną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA DEONTOLOGICZNA

  ETYKA DEONTOLOGICZNA (gr. deon = obowiązek, powinność; to, co niezbędne + logos = słowo, nauka)

  Stanowisko głoszące, że pojęciem pierwotnym w etyce nie jest pojęcie wartości (-> etyka aksjolo­giczna), lecz pojęcie obowiązku bądź słuszności. Działanie zgodnie z obo­wiązkiem stanowi podstawowy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt

Do góry