Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Efekt analizatorowy

  efekt analizatorowy - wyróżniony przez Z. Włodarskiego efekt pamięciowy związany z zaangażowaniem w percepcji różnych analizatorów. Wyniki pamięciowe uzyskiwane przy udziale różnych analizatorów są zróżnicowane i zależą: od rodzaju analizatorów (istnieją w tym zakresie preferencje gatunkowe i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyty metapamięciowe

  deficyty metapamięciowe - braki w zakresie wiedzy na temat funkcjonowania własnej pamięci ( meta-pamięć). D.m. mogą polegać na niewłaściwej ocenie własnej pamięci, na nieznajomości strategii pamięciowych, czynników, od których zależą wyniki pamięciowe, istotnych cech zadania itp. D.m. utrudniają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt pierwszeństwa

  efekt pierwszeństwa - zjawisko lepszego odtwarzania początkowych elementów materiału seryjnego w porównaniu z dalszymi; ujawnia się podczas swobodnej reprodukcji. E.p. występuje prawdopodobnie dzięki temu, że pierwsze elementy są powtórzone więcej razy niż pozostałe i dlatego przede wszystkim one się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyty metapoznawcze

  deficyty metapoznawcze - braki w zakresie ogólnej wiedzy na temat własnych procesów poznawczych i związanych z nimi sprawności lub na temat poszczególnych procesów: uwagi, pamięci, myślenia, języka. D.m. mogą polegać na nieadekwatnej samoocenie własnych zdolności, słabej świadomości przebiegu procesów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt pozycji seryjnej

  efekt pozycji seryjnej - zjawisko występujące podczas swobodnej reprodukcji materiału seryjnego (np. listy słów lub cyfr); c.p.s. wyjaśnia się zależnością odtwarzania poszczególnych elementów od ich pozycji w serii: lepiej odtwarzane są elementy początkowe ( efekt pierwszeństwa) i końcowe ( efekt...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyty strategiczne

  deficyty strategiczne - braki w zakresie posługiwania się  strategiami pamięciowymi podczas zamierzonego zapamiętywania lub przypominania. Rozróżnia się dwa typy d.s.: deficyty produkcyjne, polegające na tym, że człowiek spontanicznie nie stosuje określonej strategii, mimo że zna odpowiednią czynność...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt słowno-obrazowy

  efekt słowno-obrazowy - wyróżniony przez Z. Włodarskiego efekt pamięciowy wynikający ze współ-występowania obrazów i słów w percepcji; e.s.-o. może być pozytywny lub negatywny w zależności od tego, czy obrazy i słowa są ze sobą zgodne pod względem treści, czy niezgodne. Gdy są zgodne, występuje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Déjà vu

  déjà vu (franc, „już widziane") - złudzenie pamięciowe polegające na doświadczaniu poczucia znajomości wobec osób, przedmiotów i sytuacji spostrzeganych przez podmiot po raz pierwszy w życiu. Zjawisko d.v. może występować u ludzi zdrowych, a także w niektórych chorobach układu nerwowego, np. padaczce...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt struktury

  efekt struktury - wyróżniony przez Z. Włodarskiego efekt pamięciowy wynikający ze sposobu zorganizowania materiału; im wyższy stopień organizacji treści, tym lepsze wyniki przypominania. Uzyskiwaniu e.s. sprzyjają środki uwypuklające strukturę oraz udział osoby uczącej się w organizowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzewanie

  dojrzewanie - termin stosowany w psychologii w różnych znaczeniach: rozwój jednostki, rozumiany jako proces osiągania przez nią dojrzałości fizycznej i psychicznej;  proces zmian rozwojowych uwarunkowanych dziedzicznie;  zmiany rozwojowe występujące na skutek zaistnienia wrodzonych predyspozycji jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt

Do góry