Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Indywidualne różnice

  indywidualne różnice - najwyraźniej zaobserwowane różnice międzyosobnicze pod względem pamięci dotyczą przede wszystkim takich mierzalnych aspektów pamięci, jak: szybkość zapamiętywania, zakres pamięci, trwałość przechowywanego materiału, gotowość do reprodukcji, wierność reprodukowanego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipnopedia

  hipnopedia - metoda nauczania lub uczenia się, zazwyczaj języków obcych, stosowana w czasie snu podmiotu. Brak rzetelnych, empirycznych dowodów potwierdzających jej skuteczność.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacja

  informacja - (1) termin pochodzący z — teorii informacji i — teorii komunikacji, używany w znaczeniu formalnym, ilościowym; oznacza: (a) liczbę kolejnych wyborów potrzebnych do identyfikacji przez odbiorcę przekazu otrzymanego od nadawcy, co ma umożliwiać organizmowi żywemu lub maszynie sprawne działanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza powtarzalności

  hipoteza powtarzalności (ang, reappearance hypothesis) - termin używany przez U. Neissera na określenie poglądu, że zapis pamięciowy (—ślad pamięciowy) jest mniej lub bardziej wierną kopią rzeczywistości, która w razie potrzeby może być odtwarzana zasadniczo w formie nic zmienionej; jest to hipoteza...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gramatyka opowiadania

  gramatyka opowiadania - termin wprowadzony przez D. Rumclharta na określenie zespołu uniwersalnych reguł determinujących formalną strukturę tekstów mających postać opowiadania, niezależnych od zawartych w konkretnym opowiadaniu treści. Badania nad g.o. /ostały zapoczątkowane w ramach prac prowadzonych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gotowość do reprodukcji

  gotowość do reprodukcji - łatwość wiernego odtwarzania w kodzie werbalnym bądź obrazowym zapamiętanych informacji, zależna od stopnia ich utrwalania (m.in. częstości powtarzania) i uslruk-turalizowania w pamięci, czyli od poziomu dostępności. Czynnikiem zwiększającym g.d.r. jest obecność danej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fodora modułowa struktura umysłu

  Fodora modułowa struktura umysłu - opis i wyjaśnienie umysłu (—modele umysłu) jako struktury, którą tworzą hierarchicznie zorganizowane trzy typy systemów: przekazujące (ang. transducem), wejścia (ang. input systems) \ procesory centralne (ang. central processors). Systemy przekazujące, odbierając...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt typowości

  efekt typowości (ang, typicality effect) - zjawisko obserwowane w badaniach pamięci semantycznej, głównie przy użyciu paradygmatu weryfikacji zdań: czas weryfikacji zdania o strukturze S jest P (np. „Wróbel jest ptakiem") zależy od tego, w jakim stopniu dany egzemplarz S jest reprezentatywny dla nadrzędnej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gotowość pamięci

  gotowość pamięci - cecha pamięci wyrażająca się w szybkości, z jaką jednostka jest w stanie przypomnieć sobie określone treści w dowolnej chwili, zgodnie ze swoimi intencjami. 

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generalizacja

  generalizacja - zjawisko uogólniania, które może dotyczyć uczenia się, myślenia, uczuć, a także różnego rodzaju zachowań molorycznyeh czy werbalnych. W przypadku zachowań motorycznych wyróżnia się g. bodźców, polegającą na występowaniu reakcji w odpowiedzi na działanie bodźców innych niż bodziec...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt

Do góry