Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Konfabulacje

  konfabulacje - wypowiedzi zawierające zmyślone treści służące do wypełniania — luki pamięciowej osoby, która jest przekonana o prawdziwości tych treści. Obserwuje się je u chorych z ciężkimi — zaburzeniami painięci, zwłaszcza w zespole Korsakowa.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrolowanie pamięci

  kontrolowanie pamięci - proces ukierunkowany na analizowanie przebiegu i efektów zapamiętywania, utrwalania lub przypominania sobie przez jednostkę (lub komputer) materiału przeznaczonego do uczenia się; w przypadku k.p. przez człowieka, w zależności od rodzaju zadania, proces ten jest w różnym stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konorskiego model pamięci

  Konorskiego model pamięci - zwany teorią wzorców (—wzorce spostrzeżeniowe), nawiązuje w założeniach do —Pandemonium O.G. Selfridge'a i osiągnięć neurofizjologii (głównie do odkrycia przez D.H. Hubela i T. N. Wiesia detektorów cech fizycznych bodźca w korze mózgowej). K.m.p, zakłada, iż w umyśle...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korsakowa zespół

  Korsakowa zespół - zespół amnestyczny występujący w wyniku dysfunkcji mózgu (najczęściej o charakterze intoksykacji alkoholem lub tlenkiem węgla); obraz kliniczny zaburzeń został po raz pierwszy opisany przez S. Korsakowa. Współczesne badania kliniczne wykazały, że zespół ten jest przejawem zaistnienia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsolidacja śladów pamięciowych

  Zgodnie z poglądami wielu ncurofizjologów jest to proces długotrwały i przebiega etapowo. Pierwszy etap, trwający od około 30 min do 1 godz, od momentu wytworzenia się świeżego śladu, polega na silnym wzbudzeniu układu siatkowatego. Drugi etap przebiega wolniej, w ciągu kilku godzin, a pełne jego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstrukcjonizm

  konstrukcjonizm — pogląd na temat relacji percepcji i pamięci, według którego ->- reprezentacja poznawcza świata zewnętrznego zakodowana w pamięci nie jest jego wiernym odwzorowaniem, la sama rzeczywistość jest bowiem różnie percypowana przez ludzi o różnych nastawieniach, przekonaniach, celach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodu dystynktywność

  kodu dystynktywność - termin odnoszący się do kodu reprezentacji pamięciowej, oznaczający możliwość odróżnienia danej reprezentacji od innych ze względu na jakieś cechy. W przypadku słów kody znaczeniowe są zwykle bardziej dystynktywne niż kody sensoryczne, w przypadku obrazów najczęściej jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstrukt teoretyczny

  konstrukt teoretyczny-pojęcie reprezentujące bezpośrednio nieobscrwowalne zmienne podmiotowe determinujące zachowanie osobnika (->- zmienna pośrednicząca). Znaczenie k.t. w psychologii polega głównie na stwarzanych przez niego możliwościach wyjaśniania ukrytych mechanizmów obserwowanych zjawisk na gruncie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kognitywizm

  kognitywizm - kierunek w psychologii (zapoczątkowany przez A. Newclla, H. A. Simona, J. S. Brunera, U. Neissera i kontynuowany przez wielu psychologów, a także specjalistów z zakresu  nauki o poznawaniu) utrzymujący, że człowiek jest układem przetwarzającym informacje, a jego zachowanie zależy nie tylko od...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstruktywizm

  konstruktywizm - jedno z podejść neobehawioryzmu opierające się na założeniu, żc natura czynników wewnętrznych reprezentowanych w pojęciu -^zmiennej pośredniczącej jest nieznana, a czynniki te mają swoje źródło w strukturach anatomiczno-fizjoiogicz-nych układu nerwowego, chociaż nie są z nimi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt

Do góry