Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Model umysłu

  model umysłu - system założeń hipotetyczno-lcorcty-cznych odwzorujący pod jakimiś istotnymi względami strukturę i funkcje umysłu; m.u. ma wartość heurystyczną, ułatwia rozwiązanie konkretnego problemu, gdy jego bezpośrednie badanie jcsl niemo/, liwe. W znaczeniu metaforycznym m.u. współcześnie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele wielomagazynowe pamięci

  modele wielomagazynowe pamięci - modele konstruowane na gruncie koncepcji przetwarzania informacji, zakładające istnienie kilku odrębnych struktur (magazynów), w których odbywa się gromadzenie informacji. Najczęściej wyodrębnia się trzy magazyny: — pamięci ultrakrótkotrwałej, — pamięci krótkotrwałej i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  modele cech

  modele cech - modele pamięci semantycznej, zakładające, że pojęcie jest reprezentowane przez zbiór atrybutów; porównywanie pojęć odbywa się na poziomie porównywania cech egzemplarzy pojęć; analizie poddawane są wzajemne relacje między pojęciami; głównym paradygmatem badawczym jest eksperyment...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele koneksyjne

  modele koneksyjne - rozwinięta w latach osiemdziesiątych XX w., głównie przez J.L. McClellanda i D.E. Rumelharta, grupa modeli umysłu opartych na mózgowej metaforze umysłu w przeciwieństwie do ->- metafory komputerowej; zamiennie z m.k. używane są terminy: sieci neuronalne (ang. neural networks), sztuczne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnemotechnika

  mnemotechnika (mnemonika) - sztuka zapamiętywania obszernych materiałów, nazwa ogólna dla metod ułatwiających zapamiętywanie i przypominanie, będących szczególnym rodzajem strategii pamięciowych. M. nadaje się przede wszystkim do zapamiętywania informacji nie powiązanych sensownie, pozwala nadać im sens...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modalność bodźca

  modalność bodźca - cecha bodźca wyznaczona przez rodzaj analizatora uczestniczącego w percepcji, np. modalność wzrokowa, modalność słuchowa.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model pojedynczego kodowania

  model pojedynczego kodowania - koncepcja reprezentacji informacji w pamięci długotrwałej zakładająca występowanie w niej wyłącznie — kodu twicr-dzeniowego, który reprezentuje i treści słowne, i obrazowe. Na podstawie reprezentacji twierdzeniowej mogą być wytwarzane zarówno zdania, jak i wyobrażenia lub...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda substrakcji

  metoda substrakcji - metoda eksperymentalnego badania złożoności procesów psychicznych, której twórcą był F. C. Donders; zakłada, iż — przetwarzanie informacji przez człowieka ma charakter wieloetapowy; czas przebiegu danego procesu jest sumą przebiegu poszczególnych jego etapów. Chcąc oszacować...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda swobodnych skojarzeń

  metoda swobodnych skojarzeń - jedna z  metod badania pamięci. Zadaniem osoby badanej jest podanie, w odpowiedzi na zaprezentowane słowo, jakiegokolwiek innego stówa, które pierwsze przychodzi na myśl. M.s.s. pozwala określić siłę skojarzeń pomiędzy pojęciami w obrębie uogólnionej wiedzy osoby...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badania kodowania

  metody badania kodowania - metody zmierzające do wykrycia kodów pamięciowych: opierają się na wymiernych wskaźnikach wyróżniania atrybutów bodźca lub przekształcania formy informacji podczas wykonywania różnych czynności poznawczych. Najczęściej stosowane m.b.k. odwołują się do zjawisk habituacji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt

Do góry