Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Neoasocjacjonizm

  neoasocjacjonizm - nurt w psychologii pamięci nawiązujący do mechanizmu —asocjacji przy wyjaśnieniu niektórych, zwłaszcza bardziej złożonych zjawisk uczenia się i pamięci, W odróżnieniu od — be-hawioryzmu mechanizmowi temu nadaje się na gruncie n. interpretację poznawczą. Przejawia się ona w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neobehawioryzm

  neobehawioryzm - nurt w psychologii, rozwinął się w wyniku odejścia od rygorystycznych założeń — behawioryzmu, które nie wyjaśniały zmienności inter- i intraindywidualncj w zachowaniu się ludzi. Twórcy n. nie odrzucali tradycyjnego podejścia, lecz starali się je zmodyfikować, tak aby uzyskało...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nilssona model pamięci

  Nilssona model pamięci - tieofunkcjonalistyczny model pamięci, powstały na bazie metafory komputerowej i wynikach współczesnej neuropsychologii (- asymetria funkcjonalna mózgu, - pamięć a mózg). W modelu tym proces pamięciowy, zmatematyzowany i możliwy do  symulacji komputerowej, określany jest jako...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacja

  operacja - tennin używany w różnych znaczeniach: najczęściej oznacza czynność wchodzącą w skład złożonych działań (np. związanych z wykonywaniem różnego typu zadań); w węższym znaczeniu - czynność elementarną, której nie można sprowadzić do czynności niższego rzędu; w teorii J. Piageta...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele wydobywania informacji

  modele wydobywania informacji - modele wyjaśniające, w jaki sposób informacja zmagazynowana w pamięci staje się ponownie dostępna; są tworzone w ramach podejścia opartego na koncepcji —przetwarzania informacji, często stanowią fragment szerszego modelu pamięci (np. — Andersona i Bowera model pamięci)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /3 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nastawienie

  nastawienie - pojęcie w literaturze psychologicznej mające wiele znaczeń. W psychologii pamięci wyróżnia się tzw. n. ogólne, związane z występowaniem zamiaru przyswojenia sobie czegoś (uczenie się zamierzone, >~ pamięć dowolna) lub brakiem takiego zamiaru. Pozytywny wpływ tego rodzaju n. na efekty...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele pamięci

  modele pamięci - spójne systemy założeń odnoszących się do właściwości struktury i funkcji pamięci, których celem jest wyjaśnienie określonej klasy zjawisk pamięciowych. Jako rezultat stosowania na gruncie psychologii uczenia się i pamięci metody modelowania m.p. są środkami heurystycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele pamięci semantycznej

  modele pamięci semantycznej - poznawcze modele -struktury pamięci semantycznej i przetwarzania informacji semantycznych w - pamięci człowieka, w większości pozostające pod wpływem  metafory komputerowej i symulacji komputerowej procesów pamięciowych oraz teorii psycholingwistycz-nych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele sieciowe

  modele sieciowe - modele pamięci semantycznej, zakładające hierarchiczną organizację procesu przetwarzania informacji semantycznych; analizie poddawane są relacje między poszczególnymi piętrami (skalami) systemu. Zgodnie z modelami sieciowymi struktura pamięci semantycznej składa się z węzłów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  modele umysłowe

  modele umysłowe - wytwarzane w umyśle obrazowe reprezentacje zjawisk fizycznych (np. ruchu), urządzeń mechanicznych (np. maszyny parowej), elektronicznych itp. (h»-reprezentacja poznawcza). M.u. odzwierciedlają strukturę przedmiotów (tj. główne elementy i połączenia między nimi) wraz z informacją o ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 208

  praca w formacie txt

Do góry