Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Dlaczego i jak wyrazy się odmieniają?

  Odpowiedź na to pytanie została już właściwie udzielona po to, aby przystosować leksemy do ich ról składniowych. W tekście są one reprezentowane prze/ różne formy ileksyjne (wyrazy flcksyjnc). W języku polskim istnieją reguły tworzenia tych form. Regularne zmiany form wyrazu nazywa się od-ni i ii...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /12 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są głębokie mechanizmy składniowe wypowiedzeń?

  Nowsze ujęcia składni rezygnują z opisu wypowiedzeń opartego na pojęciu części zdania. Analizę składniową wypowiedzenia sprowadzają do wydobycia:

  a)    schematu zdaniowego, tworzonego przez właściwości semantyczno-skład-niowe (konotacyjne) czasownika;

  b)    zależności składniowych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /7 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak tworzy się nowe i rozumie stare wyrazy?

  Oba procesy są w znacznej mierze uregulowane przez to, że w systemie oraz w kompetencji użytkowników znajdują się reguły tworzenia (syntezy) wyrazów i ich rozumienia (analizy). Jeśłi chcielibyśmy nazwać prosty przyrząd, który ma służyć do pastowania podłóg, to mógłby się on nazywać *pastownik...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co kryje się w planie treści wypowiedzeń?

  Plan treści wypowiedzenia obejmuje różnorodne elementy. Wymienialiśmy strukturę predykatowo-argumentową, informacje o czasie, przestrzeni i referencji oraz modalność, a także strukturę tematyczno-rematyczną (szerzej o niej zob. podrozdział 1.7). Nic są to wszystkie treści przekazywane przez...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego interesuje nas słowo?

  Nikomu nic udało się dotąd i chyba nic uda się policzyć słów choćby w jednym języku. Dlaczego? Przecież istnieją słowniki, które rejestrują słownictwo. Dwa powody wydają się podstawowe - ogrom ilościowy słownictwa i jego nieustająca zmienność, przejawiająca się m.in. śmiercią słów i ich...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /7 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest tekst?

  Tekst jest znakiem językowym najbardziej złożonym, ale zarazem podstawowym w komunikacji międzyludzkiej. Porozumiewamy się za pomocą tekstów. Wszystkie inne główne jednostki językowe od głoski poprzez tnorfem, słowo i zdanie stanowią budulec tekstu. Wyodrębniamy je z tekstu i poddajemy analizie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /10 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co o głoskach mówią dane ilościowe?

  O języku polskim mówi się, że „chrzęści”. Ta i inne globalne charakterystyki („miękki”, „melodyjny” itp.) zależą w dużej mierze od częstości występowania głosek, klas głosek i ich połączeń. Przytoczmy parę danych ilościowych (głównie za: Dukiewicz, Sawicka 1995).

  W inwentarzu fonemów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trudności wynikające z treści komunikatów

  •    różnice w obrazie świata i kłopoty z uzgodnieniem przekonań oraz ocen,

  •    niezgodność działań pozajęzykowych, mających bezpośredni związek z zachowaniem komunikacyjnym (rozbieżność intencji, motywacji i celów działania oraz samych działań) - wpływ kontekstu zadaniowego,

  •    negatywny...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trudności wynikające z organizacji i przebiegu komunikacji

  •    zakłócenia komunikacji ze strony „osób trzecich”, środowiska fizycznego (miejsce, czas, tło akustyczne),

  •    niewłaściwe zachowania komunikacyjne partnerów (ich styl komunikacyjny i wrażliwość na sygnały współpartnera, wkład komunikacyjny, siła przebicia, niespójność między przekazem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak są zbudowane znaki językowe?

  „Język to system znaków (prymamie dźwiękowych, wtórnie pisanych i in.)”. Znak w sensie najszerszym to obiekt wskazujący niejako „poza siebie”, niosący informację o czymś innym niż on sam. Semiotyka (semiologia)

  - nauka o znakach - wyróżnia wśród nich trzy podstawowe klasy:

  •    indeksy (oznaki)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /3 274

  praca w formacie txt

Do góry