Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Czy „okresy krytyczne” występują także w nauce języka obcego?

  W ostatnich latach teza o „okresie krytycznym" wydaje się szczególnie atrakcyjna w odniesieniu do nauki języka obcego. Na całym świccic wicie dzieci i dorosłych z różnych powodów żyje poza swym krajem ojczystym, co wiąże się z koniecznością nauki nowego języka. Zgodnie ze wspomnianą tu tezą...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy język migowy to także język?

  Pytanie o to, czy język migowy - stanowiący podstawowy sposób komunikowania się ludzi głuchych - ma podobną bazę biologiczną jak język oralny, intrygowało ludzi od zawsze. Odpowiedź na nie łączy się z rozstrzygnięciem szerszego zagadnienia: czy komunikacja językowa jest specyficznie związana z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /14 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy można badać asymetrię funkcjonalną w nieuszkodzonym mózgu?

  Wiele ważnych danych na temat funkcjonalnej asymetrii mózgu pochodzi z badań Judzi zdrowych, niewykazujących uszkodzenia mózgu. Aby móc prowadzić eksperymenty w sposób nieinwazyjny, całkowicie bezpieczny dla osoby badanej, opracowano specjalne techniki laboratoryjne (Springer. Dcutsch 1989; Hellige 1993;...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega asymetria funkcjonalna?

  Wyniki badań klinicznych i eksperymentalnych potwierdzają tezę o funkcjonalnej specjalizacji półkul mózgowych (rys. 3.8; patrz również Springer, Dcutsch 1989; Hclligc 1993; laccino 1993; Budohoska, Grabowska 1994). Jak już wspomniano, uszkodzenia niektórych rejonów lewej półkuli prowadzą do zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /10 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy leworęczni wykazują nietypowy wzorzec asymetrii pólkulowej?

  Międzykulturowe analizy porównawcze prowadzone w różnych krajach wykazały, że praworęczni stanowią ogromną większość - ok. 90% populacji ludzi na świecie. Dom.nacja prawej ręki w zakresie wykonywania podstawowych czynności przejawiała się już w czasach prehistorycznych, na co wskazują...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /5 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy mózg kobiety i mężczyzny jest zlateralizowany w tym samym stopniu?

  Płeć jest ważnym czynnikiem modyfikującym wzorzec funkcjonalnej organizacji mózgu. Badania z zakresu psychologii społecznej wyraźnie wskazują, źe kobiety i mężczyźni różnią się pod względem wielu cech psychicznych, a także zdolności poznawczych (Geschwind, Galaburda 1987). Wiadomo, że...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy w lewej półkuli istnieją specyficzne obszary kształtujące procesy językowe?

  Jednostronne ogniskowe uszkodzenia mózgu. Jedną z klasycznych metod klinicznych jest obserwacja zachowania pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu {Linguistic Jisorders... 1993; Leżak 1995; Walsh 2000). Stosowana już w XIX w., kiedy historyczne doniesienia Broca i Wcrnic-kego rzuciły nowe światło na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy u danej osoby można określić półkulę kształtującą czynność mowy?

  W przypadku wielu pacjentów, zwłaszcza tych przygotowywanych do zabiegu neurochirurgicznego, istotne jest ustalenie, w której półkuli reprezentowane są funkcje językowe. Pozwala to określić tzw. próba amytalowa, opracowana w latach czterdziestych XX w. przez japońskiego uczonego Wada. Polega ona na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy posiadamy półkulę dominującą i podporządkowaną?

  Opracowanie metody chirurgicznego rozdzielenia prawej i lewej półkuli mózgowej spowodowało prawdziwy przewrót w dotychczasowej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu i uporządkowało wiele poglądów na temat asymetrii półkulowej. Za całokształt badan w tym zakresie amerykański uczony - Roger Speiry - otrzymał w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuropsychologiczne korzenie funkcji mowy w normie i patologii

  We współczesnym społeczeństwie stale wzrasta odsetek dzieci i dorosłych przejawiających rozmaite zaburzenia językowego porozumiewania się. Powoduje to zainteresowanie neurobiologicznym podłożem tych procesów, z czym łączone są nadzieje na tworzenie nowatorskich metod terapii, mogących szybko...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 107

  praca w formacie txt

Do góry