Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jak przebiega rozwój psychomotoryczny i w jakich kategoriach można go charakteryzować?

  Rozwój psychomotoryczny postępuje od chwili urodzenia się dziecka i ma kolejne stadia, w których dziecko prezentuje określony poziom sprawności funkcji psychomotorycznych. Stadia te opisuje psychologia rozwojowa. Istnieją też konkretne narzędzia diagnostyczne do oceny przebiegu tego procesu, do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /3 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są zadania diagnozy klinicznej?

  Zadanie diagnozy psychologicznej, według A. Lewickiego (Psychologia kliniczna 1969), jest trojakie.

  Po pierwsze - jest to o p i s z a b u r z e ń z achowan i a, występujących u badanego w różnych sytuacjach życiowych (np. u dziecka są to zaburzenia występujące w domu, przedszkolu, w środowisku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy mówimy o zaburzeniach rozwoju, a kiedy o różnicach indywidualnych między dziećmi? Jak różnicować opóźnienie i zaburzenia rozwoju?

  Nie wszystkie odchylenia ad normy traktujemy jako zaburzenia. Ponieważ tempo, rytm i dynamika rozwoju dzieci noszą cechy indywidualne, przeto uwzględnia się szeroki margines tolerancji wobec stwierdzanych odchyleń od ustalonych norm. Ich interpretacja zależeć będzie od informacji o dotychczasowym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /4 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie można wyróżnić modele rozwoju psychoruchowego?

  Rozwój psychomotoryczny można więc scharakteryzować zc względu na tempo rozwoju. Jeżeli rozwój przebiega bez zakłóceń, to w chwili badania wiek rozwoju psychoruchowego dziecka, określany za pomocą wspomnianych metod psychologicznych, odpowiada wiekowi życia, np. WR = 6 lat i WŹ = 6 lat. Model takiego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /7 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie rozpoznajemy rodzaje zaburzeń i według jakich kryteriów dokonuje się ich klasyfikacji?

  Równie trudnym jak odróżnienie normy od patologii zadaniem jest postawienie diagnozy zawierającej określenie rodzaju zaburzeń. Z tym zagadnieniem wiąże się interesujący problem klasyfikacji zaburzeń. M. Przełącznikową i M. Susułowska (1969) oraz H. Spionek (1965, 1973) omawiając go podkreślają...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /5 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest norma?

  Pojęcie normy jest wieloznaczne i istotna jest świadomość, w jakim znaczeniu posługujemy się tym terminem. Najczęściej używamy tego pojęcia w znaczeniu statystycznym, klinicznym i teoretycznym.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny trudności w klasyfikowaniu zaburzeń?

  Jak wykazano, można dokonać wielu klasyfikacji zaburzeń, ze względu na różne kryteria ich podziału. Klasyfikacje te nie są zadowalające. Rozróżnienie zaburzeń czynnościowych i organicznych jest tego przykładem. W przypadku zaburzeń organicznych mamy do czynienia nic tylko z uszkodzeniem struktury...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozumieć pojęcie normy w znaczeniu statystycznym?

  W tym znaczeniu norma jest średnią lub p r 2 c c i ę t n ą. O stwierdzeniu normy decyduje uzyskanie wyniku zbliżonego do średniej (dopuszczalna jest różnica o tzw. jedno odchylenie standardowe). Wynik taki uzyskuję 2/3 dzieci w badanej populacji (np. dzieci w wieku szkolnym). Wyniki wykraczające poza...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie kategorie zaburzeń wyróżniają międzynarodowe klasyfikacje chorób psychicznych?

  Na świccie funkcjonują dwie międzynarodowe klasyfikacje zaburzeń psychicznych. Pierwsza klasyfikacja, o dłuższych tradycjach, występuje pod nazwą Międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych {International Stalistical Classijication of Diseascs and Relalcd Health Problems...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /9 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozumieć społeczno-kliniczne znaczenie normy?

  W tym znaczeniu norma oznacza brak. s y m p t o m ó w zaburzeń, które sygnalizują stan patologiczny. Symptomy patologiczne są dwojakiego rodzaju: subiektywne i obiektywne. Symptomy obiektywne to obserwowane w zachowaniu objawy nieprzystosowania, np. dziecko pozostawione w przedszkolu nie uczestniczy w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 553

  praca w formacie txt

Do góry